Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
CÁC YẾU TỐ LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN BIẾN CHỨNG XUẤT HUYẾT NẶNG TRONG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở NGƯỜI LỚN

Nguyễn Văn Hảo*, Dương Bích Thủy**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề-Mục tiêu nghiên cứu: Bệnh sốt xuất huyết Dengue người lớn khác trẻ em với biểu hiện xuất huyết thường gặp và người bệnh có thể tử vong nếu xuất huyết nặng. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm mô tả và xác định các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng liên quan biến chứng xuất huyết nặng.

Đối tượng-Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiền cứu những bệnh nhân ≥ 15 tuổi nhập khoa Hồi sức Tích cực Chống độc người lớn-Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong khoảng thời gian từ 1/2010 đến 1/2012 được chẩn đoán SXH-D nặng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới 2009. So sánh nhóm xuất huyết nặng với nhóm không xuất huyết nặng tìm các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng liên quan.

Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ bệnh nhân có biểu hiện xuất huyết nặng 42/197 (21,3%). Kết quả điều trị có 21/42 (50%) bệnh nhân tử vong. Những dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng có liên quan với biểu hiện xuất huyết nặng: rối loạn tri giác (OR=75,9); mạch nhanh ³ 120 lần/phút (OR=6,2); nhịp thở nhanh ³ 28 lần/phút (OR=14); biểu hiện tái sốc (OR=4,7); xuất huyết tiêu hóa (OR=191,2); xuất huyết âm đạo (OR=12,3); chảy máu mũi (OR=44,8); dung tích hồng cầu giảm £ 40% (OR=13,3); thời gian prothombin kéo dài ³ 20 giây (OR=7,2); APTT kéo dài ³ 60 giây (OR=6,1); lactate máu ³ 5 mEq/L (OR=29,1).

Kết luận: Xuất huyết nặng là một biến chứng nguy hiểm góp phần gia tăng tỷ lệ bệnh nặng và tử vong cho bệnh nhân SXH-D người lớn. Nếu bệnh nhân SXH-D người lớn có biểu hiện rối loạn tri giác, mạch nhanh ³ 120 lần/phút, nhịp thở nhanh ³ 28 lần/phút, tái sốc, DTHC có xu hướng giảm £ 40%, thời gian Prothombin kéo dài ³ 20 giây, APTT kéo dài ³ 60 giây và lactate máu ³ 5 mEq/L; các bác sỹ lâm sàng cần lưu ý các vị trí xuất huyết ở đường tiêu hóa, âm đạo, mũi để có hướng chẩn đoán và xử trí kịp thời các trường hợp xuất huyết nặng nhằm góp phần giảm tỷ lệ tử vong của bệnh.

ABSTRACT :

CLINICAL AND PARA-CLINICAL FACTORS RELATING TO COMPLICATION OF SEVERE BLEEDING IN ADULT DENGUE HEAMORRHAGIC FEVER

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17-Supplement of No 1-2013: 165 - 172

Background-Objectives: Dengue hemorrhagic fever (DHF) in adult is different from that in children because of more common bleeding manifestations and patients will die in case of severe hemorrhage. The research objectives are to describe and identify the clinical and para-clinical factors relating to complication of bleeding.

Method: A prospective cross sectional research was conducted on patients more than 15 years old admitted to the Adult Intensive Care Unit of the Hospital for Tropical Diseases from January 2010 to January 2012 with diagnosis of severe DHF according to 2009 WHO criteria. A comparison between major bleeding group and non-major one was studied to find out the clinical and laboratory factors relating to hemorrhage.

Results: The proportion of severe bleeding patients was 21.3% (42/197). 21/42 (50%) patients died. The clinical and para-clinical factors relating to major bleeding were mental disorder (OR=75.9), tachycardia ³ 120 times/min (OR=6.2), tachypnea ³ 28 times/min (OR=14), recurrent shock (OR=4.7), digestive hemorrhage (OR=191.2), vaginal bleeding (OR=12.3), epistaxis (OR=44.8), decrease in hematocrit £ 40% (OR=13.3), prolonged Prothrombin time ³ 20 sec (OR=7.2), prolonged APTT ³ 60 sec (OR=6.1) and lactatemia ³ 5 mEq/L (OR=29.1).

Conclusion: Severe bleeding is a hazard complication contributing to the development of severe cases and death in DHF adult patients. If DHF adult patients have mental disorder, tachycardia ³ 120times/min, tachypnea ³ 28times/min, recurrent shock, decrease in hematocrite £ 40%, prolonged Prothrombin time ³ 20sec, prolonged APTT ³ 60sec and lactatemia ³ 5mEq/L, clinical doctors should pay attention to digestive, vaginal and nasal bleeding in order to give diagnosis and treatment timely the major heamorrhagic cases to decrease mortality rate.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF