Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH THẨM MỸ CẰM

Nguyễn Văn Hóa*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị phẫu thuật (PT) biến dạng cằm bằng thủ thuật trượt cằm, dựa trên phân tích các chỉ số nhân trắc trên phim sọ, nêu kỹ thuật mổ và đánh giá kết quả thẩm mỹ.

Phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên 25 bệnh nhân được phẫu thuật trượt cằm (gồm 22 nữ, 3 nam), tuổi từ 18- 38 được điều trị phẫu thuật tại bệnh viện RHM thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả: Xương được đưa về vị trí giải phẫu nên các chỉ số sọ mặt trở về giá trị chuẩn hơn, hầu hết BN đều hài lòng về kết quả thẩm mỹ

Kết luận: Kết quả của loạt các trường hợp nghiên cứu này cho thấy rằng phẫu thuật chỉnh hình trượt cằm với cố định cứng là phương pháp khả thi để sửa chữa một loạt các biến dạng khác nhau của cằm. 

ABSTRACT :

Objective: Diagnosis and surgical treatment planning of a chin deformity by a sliding genioplasty based on hard and tissue analysis. Technique selection and easthetic results evaluation.

Method: The sample of 25 pateints (22 women và 3 men) was treatmented in Odonto Maxillofacial Hospital Ho Chi Minh City. They were surgical treatmented by Osteotomy for sliding repostioning.

Results: Bones are repositioned to more anatomical positions, therefore craniofacial indices returned to more normal values. All patients are satisfied with the aesthtic results.

Conclutions: The results of this case series indicate that genioplasty with rigid fixation is feasible for correction of variety of chin deformities.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF