Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
BIẾN ĐỔI ALBUMIN/MÁU TRONG BỆNH NHIỄM DENGUE CẤP Ở NGƯỜI LỚN

Nguyễn Văn Hảo*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả sự biến đổi albumin/máu qua các giai đoạn tiến triển của bệnh nhiễm Dengue cấp và khảo sát mối tương quan giữa nồng độ albumin/máu với tình trạng tăng tính thấm thành mạch, rối loạn đông máu và mức độ tổn thương cơ quan.

Đối tượng-Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiền cứu những bệnh nhân ≥ 15 tuổi nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong khoảng thời gian từ 9/2008 đến 9/2010 được chẩn đoán nhễm Dengue cấp theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới 1997.

Kết quả: 530 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Nồng độ albumin/máu bắt đầu giảm nhẹ ở giai đoạn sớm của bệnh (N1-3), thấp nhất ở giai đoạn tái hấp thu (N7-10), trở về bình thường sau 4 tuần xuất viện. Ở giai đoạn N1-3, trị số albumin/máu của nhóm sốt xuất huyết Dengue thấp hơn nhóm sốt Dengue (p = 0,129). Ở các giai đoạn N4-6 và N7-10 giá trị albumin máu khác nhau trong các thể bệnh (sốc Dengue

Kết luận: Tình trang thoát huyết tương có thể xảy ra trong bệnh nhiễm Dengue nặng cũng như bệnh nhẹ, khởi phát sớm hơn và kéo dài lâu hơn được hiểu trước đây. Các bác sỹ lâm sàng có thể dựa vào sự thay đổi albumin/máu để nhận biết sớm và theo dõi diễn biến của tình trạng tăng tính thấm thành mạch trong bệnh nhiễm Dengue cấp. 

ABSTRACT :

THE CHANGES OF BLOOD ALBUMIN LEVEL IN ADULT ACUTE DENGUE INFECTION

Nguyen Van Hao* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17-Supplement of No 1-2013: 173 - 180

Objectives: To describe changes of blood albumin level during process of acute Dengue infection and to study relationships of blood albumin level with severity of disease (plasma leakage, coagulopathy, liver injury).

Method: A prospective cross sectional research was conducted on patients more than 15 years old admitted to the Hospital for Tropical Diseases from September 2008 to September 2010 with diagnosis of acute Dengue infection according to 1997 WHO criteria.

Results: 530 patients were conducted. Blood albumin level slightly decreased in early phase of disease (D1-3). It was lowest in D7-10, and returned normal level after 4 weeks. In D1-3, albumin level in Dengue hemorrhagic fever was lower than in Dengue fever (p=0.0129). In D4-6 and D7-10 albumin level was different in various clinical pictures (Dengue shock

Conclusion: Plasma leakage may occur in severe Dengue infection or mild one. It may onset earlier and more persistently than before thought. The physicians may base on changes of blood albumin level to recognize and follow process of permeability in acute Dengue infection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF