Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
SO SÁNH TỶ LỆ THỪA CÂN-BÉO PHÌ ĐÁNH GIÁ BẰNG CHUẨN BMI THEO TUỔI CỦA WHO VÀ ĐIỂM CẮT BMI THEO IOTF

Tăng Kim Hồng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm so sánh việc sử dụng hai bộ số liệu để xác định thừa cân và béo phì ở trẻ em và trẻ vị thành niên bằng cách tạo ra các đường cong tăng trưởng dựa vào điểm cắt của IOTF và WHO và bằng cách so sánh tỷ lệ thừa cân và béo phì theo định nghĩa của IOTF và WHO dựa vào số liệu của nghiên cứu cắt ngang năm 2004.

Phương pháp: Chúng tôi dùng dữ liệu có các giá trị L, M, S đã được công báo của của IOTF và WHO để tính các điểm z-score của trẻ em và trẻ vị thành niên. Số liệu của mẫu đại diện ngẫu nhiên gồm 2660 trẻ vị thành niên (1332 nam, 1328 nữ) tuổi từ 11 đến 16 được dùng để ước lượng tỷ lệ thừa cân và béo phì.

Kết quả: Các đường cong tạo từ điểm cắt BMI của IOTF để xác định thừa cân và béo phì luôn luôn nằm cao hơn các đường cong tạo từ điểm cắt với số liệu tham chiếu của WHO ở cả hai giới cho cả thừa cân lẫn béo phì. Tỷ lệ thừa cân nếu dùng các điểm cắt của WHO thì cao hơn tỷ lệ thừa cân được xác định bằng các điểm cắt của IOTF. Có sự khác biệt có ý nghĩa trong tỷ lệ thừa cân và béo phì giữa nam và nữ dù theo chuẩn của IOTF hay chuẩn của WHO.

Kết luận: Việc sử dụng điểm cắt BMI theo IOTF có thể ước lượng thấp mức độ thừa cân và béo phì ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

ABSTRACT :

Objective: To compare the performance of the two data sets in defining overweight and obesity in children and adolescents by plotting the International Obesity Task Force (IOTF) cut-offs against WHO curves and by comparing the prevalence of overweight and obesity, as defined by IOTF reference and by the WHO standard, using 2004 cross-sectional data from Ho Chi Minh City, Vietnam.

Methods: We used published data on L, M, S values of IOTF and WHO to calculate the exact Z-scores in children and adolescents. Data of a random representative sample of 2660 adolescents (1332 boys; 1328 girls) aged 11–16 years were also used to estimate the prevalence of overweight and obesity.

Results: The curves for the IOTF BMI cut-offs for overweight were consistently higher than similar cut-offs from the WHO growth reference for both overweight and obesity in both genders. The prevalence of overweight and obesity using WHO cut-offs was higher than that of IOTF cut-offs. There were significant differences in overweight and obesity prevalence between boys and girls according IOTF reference and WHO standard.

Conclusion: Use of IOTF BMI cut-offs to define overweight and obesity may underestimate the extent of overweight and obesity in children and adolescent populations.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF