Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU LOẠI MẠCH XUYÊN RA DA CỦA NHÁNH XUỐNG ĐỘNG MẠCH MŨ ĐÙI NGOÀI Ở NGƯỜI VIỆT NAM

Trần Đăng Khoa*, Trần Thiết Sơn**, Phạm Đăng Diệu*,Nguyễn Kim Giang*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm giải phẫu các nhánh mạch xuyên ra da của nhánh xuống động mạch mũ đùi ngoài (ĐMMĐN) trên xác người Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 30 xác gồm 17 xác nam và 13 xác nữ.

Kết quả: Số mạch xuyên ra da từ nhánh xuống là 226 nhánh (55,8% tổng số mạch xuyên ra da của hệ ĐMMĐN), trong đó 183 mạch xuyên M (81,0%), 35 mạch xuyên S (15,5%) và 8 mạch xuyên D (3,5%). Đường kính nguyên uỷ mạch xuyên da của nhánh xuống trung bình 1,1 ± 0,6 mm, 77,5% mạch xuyên từ nhánh xuống ĐMMĐN có đường kính > 0,5cm. Các mạch xuyên có chiều dài trung bình 29,6 ± 17,1mm. Mạch xuyên loại M chiếm đa số trên các khoảng đùi và tập trung đến 73,0% từ khoảng 4/8 đến khoảng 7/8. Khi khảo sát lần lượt các vòng tròn có tâm là trung điểm đoạn chuẩn và có bán kính từ 3-6cm, số lượng mạch xuyên từ nhánh xuống ĐMMĐN xuất hiện tăng dần trong các vòng tròn này.

Kết luận: Nhánh xuống ĐMMĐN cho số lượng mạch xuyên ra da đáng kể và tập trung chủ yếu ở vùng ½ dưới trung điểm đoạn chuẩn, các mạch xuyên này đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho việc ứng dụng lâm sàng của vạt đùi trước ngoài.

ABSTRACT :

Objectives: Describe and measure some sizes of the vessels through skin of the branches down of Lateral Circumflex Femoral Artery in Anterolateral Thigh Flap on Vietnamese cadavers

Methods: cross-sectional study on 30 cadavers included 17 males and 13 females.

Result: The number of vessel through skin fron the branch down are 226 branches (55.8% of toatal vessels of Lateral Circumflex Femoral Artery), included 183 M vessels through skin (81%), 35 S vessels through skin (15.5%) and 8 D vessels through skin (3.5%), the original diameter of the vessels through skin of the branches down is 1.1 ± 0.6 mm, 77.5% of the diameter of the vessels through skin from the branch down is over 0.5cm. The average length of the vessel through skin is 29.6 ± 17.1mm. M vessels through skin take a high rate of femoral and concentrate on 73% from 4/8 to 7/8. When we surveycircle whose center is the midpoint and radius standard paragraphs from 3-6cm, the number of vesselsfrom the branches down of Lateral Circumflex Femoral Artery frequently appear increasingly in these circles.

 

Conclusion: the branches down of Lateral Circumflex Femoral Artery have a high rate and concentrate mainly on the point below central region, these vessels supply enough standard for clinical application of blind before outside pane.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF