Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM VÀ DIỄN TIẾN LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CÓ BIỂU HIỆN XUẤT HUYẾT NẶNG, TỔN THƯƠNG TẠNG

Hoàng Thái Dương*, Nguyễn Quang Trung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Sốt xuất huyết Dengue (SXH-D) hiện nay vẫn là bệnh nhiễm trùng hàng đầu gây nhập viện và có khả năng tử vong cho trẻ em và người lớn tại các nước Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Bệnh SXH-D người lớn ngày càng gia tăng và có thể biểu hiện nặng như xuất huyết, suy tạng bên cạnh sốc do thất thoát huyết tương.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm và diễn tiến lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân (BN) người lớn SXH-D có biểu hiện xuất huyết nặng, tổn thương tạng.

Đối tượng-Phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu 93 bệnh nhân người lớn SXH-D có biểu hiện xuất huyết nặng, tổn thương tạng nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (BVBNĐ) từ tháng 03/2010 đến tháng 02/2011.

Kết quả- Kết luận: BN người lớn SXH-D có biểu hiện xuất huyết nặng, tổn thương tạng có sốt cao kéo dài đến sau ngày 5 của bệnh, đau bụng và vàng da nhiều hơn SXH-D nhẹ. BN có kèm sốc chiếm 2/3 trường hợp, trung vị ngày vào sốc là 5, trung vị giờ ra sốc là 18. Hct tăng cao nhất vào ngày 4, 5, sau đó giảm dần và về bình thường từ ngày 8. Xuất huyết niêm, da không can thiệp chiếm tỷ lệ nhiều nhất (47,3%), 1/10 BN diễn tiến xuất huyết nặng dần. Các rối loạn đông máu bao gồm: PLT giảm, PT kéo dài, APTT kéo dài và fibrinogen giảm. Trong đó thường gặp nhất là APTT kéo dài và fibrinogen giảm. PT kéo dài tương quan xuất huyết nặng. Các bất thường của xét nghiệm đông máu thường xảy ra từ ngày 3, 4 của bệnh. Tổn thương tạng thường gặp nhất là hệ hô hấp (61,3%), kế đến là hoại tử tế bào gan cấp (46,2%), rối loạn chức năng gan nặng (35,5%), viêm cơ tim (29%), tổn thương thận cấp (8,6%), tổn thương não (5,4%), ít gặp nhất là tiểu huyết sắc tố (2,2%). Transaminase gia tăng sớm từ ngày 3, ngày 4 của bệnh. AST tăng cao hơn ALT, phần lớn AST tăng 300-1000 UI/L, ALT tăng < 300 UI/L. Viêm cơ tim thường đi kèm với hoại tử tế bào gan, rối loạn chức năng gan nặng, tổn thương thận cấp, bệnh cảnh não Dengue. Rối loạn chức năng gan nặng thường xuất hiện đồng thời với bệnh cảnh não Dengue. Rối loạn chức năng gan nặng không có sự tương quan với sốc. Suy hô hấp thường đi kèm với toan chuyển hóa. Liều dung dịch điện giải trung vị là 59 ml/kg/24h. Tỷ lệ BN dùng cao phân tử là 25,8%, thuốc vận mạch 6,5%, truyền hồng cầu lắng 16,1%, tiểu cầu đậm đặc 33%, huyết tương tươi 15,1%, kết tủa lạnh 8,6%.

ABSTRACT :

CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF DENGUE HAEMORRHAGE FEVER IN ADULTS WITH SEVERE HAEMORRHAGE, ORGAN INJURIES

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17-Supplement of No 1-2013: 198 - 203
Background: Dengue hemorrhage fever is still the leading cause making people hospitalized were and high mortality in both children and adult patients in the South-East Asia and the West Pacific Ocean. Adult Dengue hemorrhage fever has increased and had severe clinical features such as bleeding and organ injuries.

Objective: To describe the clinical, laboratory features and the progression in Dengue hemorrhage fever adults with severe hemorrhage and organ injuries.

Methods: A past descriptive study of 93 Dengue hemorrhage fever adults with severe hemorrhage, organ injuries admitted to the Hospital for Tropical Diseases from March 2010 to February 2011.

Conclusion: The results showed that Dengue hemorrhage fever adults with severe hemorrhage, organ injury still had high temperature to the 5th day of illness, obvious abdomen pain and more jaundice. Patients with shock was in 2/3 cases, the median of on-shock day was on the 5th, the median of off-shock hour was on the 18th. The highest of hematocrit was on the 4th, 5th day, decreased and became normally from the 8th day. Most hemorrhage were untreated mucous hemorrhage and subcutaneous hemorrhage (47.3%), 10% cases had bleeding seriously. The disorders of coagulation included: reduced platelet, prolonged PT, prolonged APTT and reduced fibrinogen. Most of disorders were prolonged APTT and reduced fibrinogen. Prolonged PT related with severe hemorrhage. The disorders of coagulation occurred from the 3rd, 4th days of the disease. Organ injuries included respiratory system (61.3%), necrosis of hepatocytes (46.2%), the severe disorders of liver function (35.5%), myocarditis (29%), acute renal injury (8.6%), cerebral injury (5.4%), hemoglobinuria (2.2%). Transaminase increased early from the 3rd, 4th day of disease. AST increased more than ALT did. AST level increased in 300-1000 UI/L, ALT level < 300 UI/L. There was association between myocarditis with necrosis of hepatocytes, the severe disorders of liver function, acute renal injury, Dengue cerebral disease happened at the same time. The severe disorders of liver function did not relate with Dengue hemorrhage fever shock. Pulmonary failure correlated with the acidosis of metabolism. Volume of solution fluid was 59 ml/kg/24h. The percentage of patients used high molecule fluid and vasoconstriction drugs was 25.8%, 6.5%, and transfused red blood cell, platelets, plasma, cold precipitate was 33%, 15.1%, 16.1%, 8.6%, respectively.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF