Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
SIÊU ÂM TRONG LÒNG MẠCH ĐÁNH GIÁ HẸP THÂN CHUNG MẠCH VÀNH

Phạm Nguyễn Vinh*

TÓM TẮT :

Mc tiêu: T 2 trường hp s dng siêu âm trong lòng mch đ đánh giá hp thân chung trái mch vành, nghiên cu các đc đim lâm sàng ca bnh. T đó rút ra các khái nim áp dng trong chn đoán và điu tr ti VN

Phương pháp: Nghiên cu 2 trường hp lâm sàng bnh nhân nam 57 tui và n 83 tui có hp trung bình thân chung trái mch vành trên hình nh chp mch vành và tham kho các tài liu y văn trên thế gii và trong nước.

Kết qu: Tn thương thân chung trái được xác đnh hp có ý nghĩa trên hình nh siêu âm trong lòng mch và bnh nhân được phu thut m bc cu.

Kết lun: Siêu âm trong lòng mch là phương pháp chính xác đo kích thước mch máu, tính cht mng xơ va và là phương pháp nhy hơn so vi chp mch vành trong xác đnh hp có ý nghĩa thân chung trái mch vành. 

ABSTRACT :

Goals: The purpose of this review is using of Intravascular Ultrsound (IVUS) to assess Left Main Coronary Artery disease. The implications for diagnosis and treatment withdrawed to Vietnamese patients.

Methods: We report here a 57 year-old gentleman and 83 year-old ady had moderate Left Main Coronary Artery lesion in coronary angiography, which was underwent IVUS. And review of the medical literature in VietNam and all over the world.

Results: The lesion of Left Main Coronary Artery was significant on IVUS. The patient underwent Coronary artery bypass graft (CABG).

Conclusion: IVUS is an accurate method to determine vessel dimension, wall characteristics and is more sensitive than coronary angiography in determining the significance of Left Main Coronary Artery Lesion..

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF