Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG DẪN ĐẾN NGHIỆN MA TÚY LẦN ĐẦU Ở NGƯỜI SAU CAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Hiệp *

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Mặc dù các nhà chức trách và người dân thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã sớm ý thức được sự nguy hiểm của tệ nạn ma túy và thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế số người sử dụng, nhưng số lượng người nghiện ma túy tại TPHCM vẫn không ngừng gia tăng.

Mục tiêu: khảo sát các yếu tố dẫn đến nghiện ma túy ở người sau cai nghiện (học viên giai đoạn 2) tại các trung tâm cai nghiện của TPHCM.

Phương pháp nghiên cứu: đây là nghiên cứu cắt ngang, 854 người sau cai tại 2 trung tâm GDDN & GQVL Bình Đức và Đức Hạnh đã cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng cách tự trả lời vào bảng câu hỏi soạn sẵn trong thời gian từ 06/2006 đến 08/2006.

Kết quả: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tác động của bạn bè có ảnh hưởng quan trọng đến hành vi sử dụng ma túy của người nghiện. Tuy nhiên, nếu có thêm các yếu tố nguy cơ về gia đình và bản thân, người nghiện càng dễ dàng chịu sự tác động của bạn bè hơn và thúc đẩy họ sử dụng ma túy sớm hơn. Đáng lưu ý hơn là người nghiện đã nhận ra trách nhiệm của bản thân.

Kết luận: Ma túy là một hiềm họa. Cần có những chiến lược và kế hoạch can thiệp phòng ngừa sớm hành vi sử dụng ma túy ở lứa tuổi vị thành niên và thanh thiếu niên.Phát triển kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Khảo sát thêm những yếu tố bảo vệ trên đối tượng này để có những hướng giải quyết khác cho vấn đề nghiện và tái nghiện tại TPHCM. 

ABSTRACT :

Background: In Ho Chi Minh city (HCMC), the addiction problem is citywide acknowledged as a threat to society. The City authorities are struggling in slowering down the increasing rate of drugs addicts.

Objectif: This study was conducted on the addicts after detoxification to find out influential factors leading to their drug abuse.

Method: This is a cross – sectional survey, recruited 854 people staying in Binh Duc and Duc Hanh Rehabilitation Center after detoxificated, from June 2006 to August 2006. The interviews were performed using self – administered questionaires.

Result: In short, the result of this research indicates that the peer group pressure was a significant influential factor to the practice of using drugs among drug addicts. However, the influential factors as problematic family and individual’s became an impetus to drug abuse and relapse. Moreover, addicts discerned their responsibilities.

Conclusion: The peer group pressure and family problems should be taken into consideration, the lifeskills should be introduced to the youth in the purpose of controlling the growing rate of newly addicts.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF