Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
TÌNH HÌNH BỆNH TIM MẠCH CỦA BỆNH NHÂN SUY THẬN MÃN GIAI ĐOẠN CUỐI CHẠY THẬN ĐỊNH KÌ

Nguyễn Phạm Diễm Kiều*; Nguyễn Thanh Hiệp*; Phạm Văn Bùi*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tỉ lệ tử vong vì bệnh tim mạch của các bệnh nhân suy thận mãn là vấn đề sức khỏe đáng quan tâm trên toàn thế giới.

Mục tiêu: khảo sát tình hình bệnh tim mạch của bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo trong thời gian 1 năm.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang mô tả.

Kết quả: Trong 96 bệnh nhân được khảo sát có 42 nam 54 nữ đang chạy thận định kì với thời gian trung bình là 4 năm. Hầu hết bệnh nhân có số lượng hồng cầu, Hct và Hb giảm. 99% bệnh nhân có thiếu máu. Trước khi điều trị bằng chạy thận chỉ có 12 bệnh nhân có tiền căn bệnh tim và 32 bệnh nhân tăng huyết áp (THA), tại thời điểm khảo sát, có tới 56 bệnh nhân có vấn đề tim mạch và 81 bệnh nhân THA.

Kết luận: Kết quả cho thấy bệnh nhân suy thận mãn có vấn đề về bệnh tim mạch nghiêm trọng. Từ đó, chúng ta thấy được nhu cầu cấp thiết phải xây dựng một chương trình phòng ngừa và điều trị có hiệu quả bệnh tim mạch của bệnh nhân suy thận mãn.

ABSTRACT :

Background: In recent years, morbidity of ESRD is considered as an important health problem throughout the world.

Objectives: The objective of this study is to investigate the actual situation of cardiovascular disease in dialyzing ESRD patients in one year.

Methods: This is a cross – sectional survey

Results: In 96 studied patients, there are 42 men and 54 women with 4 years average time of dialysis. Most of them have low RBC, Hct and Hb. 99% of them have anemia. In the ESRD, there were only 12 patients who have already had cardiovascular disease and 32 patients have had hypertension. At the moment of collecting data, there are 56 patients having cardiovascular disease and 81 patients having hypertension.

Conclusion: This result is considered as important cardiovascular disease of ESRD patients. Therefore, it is necessary to develop prevention and treating program for cardiovascular disease for ESRD patients.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF