Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 3
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ OXÍT NITƠ KHÍ THỞ RA Ở BỆNH NHÂN HEN

Dương Qúy Sỹ*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh hen đặc trưng bởi tình trạng viêm mãn tính của đường dẫn khí. Tình trạng viêm này được đánh giá thông qua rửa phế quản và sinh thiết niêm mạc phế quản. Tuy nhiên đây là các thâm dò xâm lấn. Đo nồng độ oxít nitơ trong khí thở ra (FeNO) là một thăm dò không xâm lấn mới giúp đánh giá hiện tượng viêm của đường dẫn khí ở bệnh nhân hen.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng và chức năng hô hấp theo ngưỡng FeNO ở bệnh nhân hen so với người bình thường ; xác định mối liên quan giữa FeNO với các đặc điểm lâm sàng - chức năng hô hấp và ngưỡng FeNO trong chẩn đoán xác định hen.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu khảo sát cắt ngang và đối tượng tham gia nghiên cứu được chọn lựa ngẫu nhiên (> 12 tuổi). Nhóm chứng bao gồm những người khỏe mạnh. Nhóm hen gồm những bệnh nhân hen được chẩn đoán xác định dựa vào lâm sàng và nghiệm pháp dãn phế quản dương tính. FeNO được đo bằng máy NObreath.

Kết quả: Tổng số có 106 đối tượng tham gia nghiên cứu : 55 người khỏe mạnh (39 ± 17 tuổi), 51 bệnh nhân hen (43 ± 18 tuổi). FeNO trung bình ở bệnh nhân hen cao hơn so với nhóm chứng (59 ± 38 so với 10 ± 6 ppb ; P < 0,0001). Có mối liên quan giữa FeNO với số cơn hen trong tuần (r = 0,405 ; P = 0,0001) và tiền căn có biểu hiện dị ứng (r = 0,188 ; P = 0,001). Ngoài ra, có mối liên quan có ý nghĩa giữa FeNO ở bệnh nhân hen với FEV1, chỉ số FEV1/FVC và PEFR. Giá trị FeNO = 19 ppb trong chẩn đoán hen tương ứng với độ nhạy là 98,1% và độ chuyên là 92,6%.

Kết luận: FeNO tăng cao ở bệnh nhân hen so với người bình thường và có mối liên quan giữa FeNO với mức độ nặng của hen và các thông số hô hấp. Ngưỡng FeNO cho phép chẩn đoán hen với độ nhạy và độ chuyên cao nhất là trên 19 ppb.

ABSTRACT :

Background: Asthma is characterized by chronic inflammation of airways. This inflammation is evaluated via invasive explorations such as bronchoalveolar lavage or biopsies. Measure of exhaled nitric oxide (FeNO) is a new non invasive method which permits to evaluate the inflammation of airways.

Objectives: To evaluate clinical and respiratory functional characteristics, related to FeNO in patients with asthma in comparison with healthy subjects ; to determine the correlation between FeNO with these characteristics in asthma patients and a cut-off point of FeNO in diagnosis of asthma.

Subjects and methods: It was a transversal study. Included subjects had been randomised in the study (> 12 years). Control group was healthy subjects. Diagnosed asthma patients had been confirmed by clinical examination and positive reversibility test. FeNO was measured with NObreath apparatus.

 

Results: 106 subjects were included in the study: 55 healthy subjects (39 ± 17 years), 51 asthma patients (43 ± 18 years). Mean FeNO in asthma patients was higher than control subjects (59 ± 38 vs 10 ± 6 ppb ; P < 0,0001). There was a correlations between FeNO with asthma crisis during last weeks (r = 0,405 ; P = 0,0001) and history of allergic manifestation (r = 0,188 ; P = 0,001). FeNO was significantly correlated with FEV1, FEV1/FVC ratio, and PEFR. The cut-off point of FeNO at 19 ppb had a sensitivity of 98,1% and a specificity of 92,6%.

Conclusion: FeNO in asthma patients is higher than healthy subjects. There is a significant correlation between FeNO with asthma severity and respiratory function. The cut-off point of FeNO in diagnosis of asthma is 19 ppb.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF