Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 3
LIÊN QUAN GIỮA GEN cagA VÀ CÁC TÝP GEN vacA CỦA HELICOBACTER PYLORI VỚI CÁC TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC TRONG UNG THƯ DẠ DÀY VÀ VIÊM DẠ DÀY

Trần Thiện Trung*, Hứa Thị Ngọc Hà*, Hồ Huỳnh Thùy Dương**, Nguyễn Tuấn Anh***, Trần Anh Minh****

TÓM TẮT :

Mục tiêu Xác định mối liên quan giữa các týp gen cagA và vacA của H. pylori với các tổn thương mô bệnh học tiền ung thư ở các bệnh nhân viêm dạ dày và với độ biệt hóa của tổn thương ung thư ở các bệnh nhân ung thư dạ dày.

Bệnh nhân và phương pháp: Từ tháng 12/2008 đến tháng 8/2010, chúng tôi tiến hành nghiên cứu cắt ngang trên 78 trường hợp ung thư dạ dày và 91 trường hợp viêm dạ dày mạn, tất cả được xác định týp gen H. pylori bằng phương pháp multiplex PCR. H. pylori-dương tính được chẩn đoán bằng PCR, CLO test, và mô bệnh học. Phép kiểm c2 và Fisher’s exact được dùng để phân tích mối liên quan giữa các týp gen của H. pylori với độ biệt hóa của tổn thương ung thư và với các tổn thương mô bệnh học tiền ung thư.

Kết quả: Ở nhóm bệnh nhân ung thư dạ dày, tất cả đều có gen cagA (+) và vacA s1. Gen vacA m1 liên quan chủ yếu với ung thư dạ dày có mức độ biệt hóa vừa và kém (p = 0,044). Bệnh nhân có kiểu gen vacA m1 có nguy cơ bị viêm teo và chuyển sản ruột (dị sản-metaplasia) trên mẫu mô lành (sinh thiết cách xa vị trí tổn thương ung thư ≥ 5cm), cao hơn so với kiểu gen vacA m2 với tỉ số chênh lần lượt là 4,95 (Khoảng tin cậy 95%, 1,46 – 17,76) và 8,06  (Khoảng tin cậy 95%, 1,57 – 55,27). Ở nhóm bệnh nhân viêm dạ dày, tỉ lệ gen cagA (+) là 92,3% (84/91), vacA s1 là 96,7% (88/91) và vacA m1 40,7% (37/91). Chúng tôi chưa ghi nhận mối liên quan giữa gen cagA và các týp gen vacA với các đặc điểm mô bệnh học tiền ung thư ở nhóm viêm dạ dày.

Kết luận: Trên bệnh nhân ung thư dạ dày, týp gen vacA m1 có liên quan ý nghĩa với mức độ biệt hóa của ung thư dạ dày, và với các thương tổn mô bệnh học như viêm teo và chuyển sản ruột trên mẫu mô lành ở xa tổn thương ung thư. Ở các bệnh nhân viêm dạ dày không có sự liên quan giữa gen cagA và các týp gen vacA m1/ m2; vacA s1/ s2 với các thương tổn mô bệnh học niêm mạc dạ dày. Đây là một phát hiện mới trong nghiên cứu của chúng tôi góp phần vào việc tìm hiểu bệnh sinh của ung thư dạ dày.

ABSTRACT :

Aims To assess the associations between cagA and vacA genotypes of H. pylori with precancerous gastric lesions in patients with gastritis; and with the differentiation of cancer lesions in patients with gastric cancer (GC).

Patients and methods A prospective cross-sectional study was conducted at the University Medical Center at Hochiminh City from Dec 2008 to August 2010. Of 78 patients with GC and 91 patients with gastritis who were all H. pylori-positive and successully identified H. pylori genotypes using multiplex PCR were recruited. H. pylori infection status was identified using PCR, CLO test and pathology. Chi-squared and và Fisher’s exact tests were used to analyzed the data.

Results All patients with GC had cagA-positive and vacA s1 subtype. There was a significant association between vacA m1 and the moderate-to-poor differentiation of cancer lesion (p = 0.044). Compared to vacA m2 subtype, patients with vacA m1 subtype had a higher risk to have atrophy and intestinal metaplasia in the gastric specimen taken from location about 5cm above the border of the cancer lesion, with the odds ratios of 4.95 (CI 95%, 1.46 – 17.76) and 8.06 (CI 95%, 1.57 – 55.27), respectively. In the group of patients with gastritis, the rates of cagA-positive, vacA s1 and vacA m1 subtypes were  92.3% (84/91), 96.7% (88/91) and 40.7% (37/91), respectively. We have not identified any association between H. pylori genotypes with the precancerous gastric findings in this subgroup of patients.

Conclusion In gastric cancer patients, vacA m1 genotype showed a significant relation with the moderate-to-poor differentiation of cancer lesion as well as the presence of atrophy and intestinal metaplasia in the basal gastric mucosa. However, we have not found the similar association in patients with gastritis.  This was a novel detection in our study for pathophisiology of gastric cancer.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF