Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 3
SO SÁNH KẾT QUẢ KHÂU CHÓP XOAY QUA NỘI SOI KHỚP VAI BẰNG KĨ THUẬT KHÂU MỘT HÀNG VÀ HAI HÀNG

Tăng Hà Nam Anh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Cho đến hiện tại, kỹ thuật khâu chóp xoay qua nội soi khớp là kỹ thuật phổ biến nhất được dùng cho điều trị rách chóp xoay. Có nhiều báo cáo về vấn đề điều trị rách chóp xoay qua nội soi nhưng có ít báo cáo so sánh kết quả khâu chóp xoay qua nội soi giữa hai nhóm khâu một hàng hay khâu hai hàng.

Mục tiêu nghiên cứu: So sánh kết quả khâu chóp xoay bị rách qua nội soi giữa hai nhóm khâu một hàng hay khâu hai hàng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiền cứu. Trong số 184 bệnh nhân có rách chóp xoay được điều trị bằng khâu qua nội soi, 144 bệnh nhân được theo dõi trung bình 31 tháng (ít nhất 11 tháng, nhiều nhất 55 tháng) được xếp vào nhóm nghiên cứu. Tuổi trung bình bệnh nhân là 53. Nhóm khâu 1 hàng ( nhóm 1) có 62 bệnh nhân. Nhóm 2 là nhóm khâu theo kỹ thuật hai hàng 72 bệnh nhân.

Kết quả: Điểm Constant trung bình của cả nhóm trước mổ là 38.5 sau mổ là 87.8. khác biệt có ý nghĩa thống kê. Dùng phép kiểm t test điểm Constant chức năng khớp vai sau mổ của 2 kỹ thuật khâu một hàng và hai hàng khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P=0,98>0,05). Dùng phép kiểm t test điểm UCLA chức năng khớp vai sau mổ của 2 kỹ thuật khâu khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P= 0,72).

Kết luận : Khâu một hàng hoặc khâu 2 hàng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả chức năng khớp vai

Mức độ tin cậy của nghiên cứu: mức độ IV. 

ABSTRACT :

Background: Nowadays, arthroscopic rotator cuff repair is the most common technique for treating rotator cuff  tears. There are many reports about the results of rotator cuff repairs but few of them have compared the results of two groups of the single row and double row rotator cuff  repairs.

Purpose: To compare the results of the arthroscopic rotator cuff repairs with single row  technique or double row technique.

Materials and Methods: Perspective serial follow-up study. Of 184 consecutive patients who were treated with arthroscopic rotator cuff repair, 144 patients who were followed-up for 31 months ( min 11 months, max 55 months) were enrolled in study. The average age of the patients was 53 years old. The group of single row had 62 patiens and group of double row 72 patients.

Results: The two groups showed changes in Constant scores from average 38.5 points pre-op to 87.8 points post –op  and attained average 32.6+/- 2.6 points of UCLA score (min 27, max 35). The FTRCT group showed changes from average 65.7 +/-4.0 points to 94.0+/-7.6 points (min 70, max 100) and attained  32.4points of UCLA score. There were no significant differences of Constant score ( P P=0,98>0,05) or of UCLA score (P=0,72) between the 2 groups. There are ameliorations in two groups in pain and rang of motion of shoulder. The results showed that 93% of the total patients showed good to excellent results and 7% fair results.

Conclusions: There were no significant differences of the single row and double row arthroscopic rotator cuff repair. Level of evidence: level IV.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF