Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 3
LƯỢNG GIÁ MỨC ĐỘ NẶNG BỆNH NHÂN GÃY KHUNG CHẬU

Nguyễn Ngọc Toàn* Nguyễn Công Minh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Gãy khung chậu là hậu quả của một cơ chế chấn thương cực mạnh và là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong đa thương. Đánh giá, tiên lượng mức độ nặng của nạn nhân gẫy khung chậu và xử trí kịp thời là vấn đề bức thiết. Nghiên cứu chỉ số tiên lượng nặng trong đa thương (ISS) trên những BN gãy khung chậu là mục tiêu của công trình này.

Phương pháp nghiên cứu: 45 bệnh nhân (BN): 32 nam, 13 nữ; tuổi từ 17 - 69 (trung bình: 32,4) được chẩn đoán gãy khung chậu (GKC) không vững và điều trị kết xương bằng cố định ngoài tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 01.2005 đến 12.2007.

Kết quả Điểm lượng giá mức độ nặng của BN (ISS – Injury Severity Score) từ 17 – 48, điểm trung bình 26,45. Kết quả xa phục hồi chức năng: rất tôt: 23,68%, tốt: 39,47%, trung bình: 26,31%, kém: 10,54%. Điểm số ISS từ 17-20 chiếm tỷ lệ BN cao nhất (46,67%).

Kết luận: Với việc hồi sức và điều trị tích cực, lượng giá mức độ nặng của BN gãy khung chậu là có ý nghĩa. Điểm số ISS tương quan thuận có ý nghĩa với tỷ lệ sốc chấn thương và lượng máu phải truyền trong quá trình điều trị. Điểm số ISS không có tương quan với kết quả xa phục hồi chức năng khung chậu.

ABSTRACT :

 Objectives: Pelvic ring fracture is a consequence of a direct bruise and severe injury and is the leading cause of death in the polytrauma. Appreciation and prognosis on the severity of the victims with pelvic ring fracture is necessarity for the timely treatment. The purpose of this research is to analyse and appreciate the injury severity score (ISS) on these patients.

Method: In our study, 45 patients with average age of 32.4 years (range 17-69 years), with pelvic ring fracture, who underwent treatment from January 2005 to December 2007 in ChoRay hospital.

Results All patients were functionally evaluated using Majeed’s grading scale: excellent 23,68%, good 39,47%, fair 26,31%, poor 10,54%. All patients with ISS average score of 26,45 (range 17-48 scores).

Conclusion: With the well-controlled resuscitation, the predictors is important on the effective treatment of the patients with pelvic ring fracture. The ISS is directly proportional to the ratio of shock and measure of blood transfution. The ISS don’t interrelate the funtional outcome.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF