Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 3
ÁP DỤNG THANG ĐIỂM NGUY CƠ GRACE TRONG DỰ ĐOÁN TỬ VONG TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI VIỆN TIM TP. HCM

Ngô Tuấn Hiệp*, Châu Ngọc Hoa**

TÓM TẮT :

Thang điểm GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) là thang điểm tiên lượng được xây dựng từ dữ liệu đăng ký đa quốc gia bao gồm tất cả các nhóm bệnh nhân trong hội chứng vành cấp. Mô hình tiên lượng này có khả năng dự báo rất tốt tử vong trong bệnh viện và 6 tháng sau ra viện. Tuy nhiên việc áp dụng thang điểm này tại Việt Nam vẫn chưa được thử nghiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giả khả năng áp dụng thang điểm GRACE trong tiên lượng tử vong trong bệnh viện, và 6 tháng sau nhập viện trên dân số bệnh nhân NMCTC tại Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh trên bệnh nhân NMCTC tại Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu, tiến hành trên toàn bộ dân số nhồi máu cơ tim cấp nhập viện tại Viện tim từ tháng 04/2007 cho đến tháng 10/20010, được theo dõi 1 năm sau nhập viện. Áp dụng thang điểm GRACE tiên lượng nguy cơ tử vong trong trong bệnh viện và tử vong 6 tháng sau xuất viện.

Kết quả: số liệu thu thập được với tổng cộng 337 bệnh nhân, NMCTc ST chênh lên chiếm tỷ lệ 65% (n=219) và NMCTc ST không chênh 35% (n=118). Tỷ lệ tử vong trong bệnh viện là 9.8% (n=33) và tỷ lệ tử vong trong 6 tháng là 5% (n=16). Mô hình áp dụng trên dân số đạt tính chuẩn xác cao bằng phép kiểm Hosmer-Lemeshow (P>0,2). Giá trị thống kê c khi áp dụng thang điểm GRACE tiên lượng tử vong trong bệnh viện là 0,781 (p<0,001), tử vong sau xuất viện 6 tháng là 0.681 (p=0,015). Trong phân nhóm NMCT cấp ST chênh lên, giá trị dự đoán của thang điểm GRACE cao với c=0,814 trong tiên lượng tử vong trong bệnh viện và c= 0,816 trong tiên lựơng 1 năm (P<0,0001).

Kết luận: Thang điểm nguy cơ GRACE có khả năng tiên lượng tử vong trong bệnh viện và trong 1 năm trung bình với nhóm bệnh nhân NMCTC nói chung (c>0.78) và tốt với những bệnh nhân NMCTC ST chênh lên (c>0.82). Mô hình tiên lượng GRACE với khả năng dự báo chính xác và có tính chuẩn xác cao nên có thế áp dụng vào thực tế thực hành lâm sàng.

ABSTRACT :

The Global Registry of Acute Coronary Event (GRACE) risk score was developed in a large multinational registry to predict in-hospital mortality across the broad spectrum of acute coronary syndromes (ACS). The discrimination ability of the simplified model was excellent to assess the risk for death. The application of this risk score still not be validated in Viet Nam

Objective: Validate the GRACE risk score for estimate the probability of death within 6 months of hospital discharge in patients with acute myocardial infarction admitted to The Heart Institute of HCM city.

Patients and Methode: This was a retrospective cohort with data collected from all patients admitted to The Heart Institute of HCM city from 04/2007 to 10/2010 with a follow-up in 1 year. The GRACE risk score was used to estimate the risk of mortality in hospital and their vital status was determined 6 months after hospital discharge and the validity of the GRACE risk score was evaluated by assessing its calibration (Hosmer- Lemeshow test) and its discriminatory capacity (area under the receiver operating characteristic (ROC) curve).

Results: The study involved 337 consecutive patients with ACS, 65% (n= 219) were STEMI and 35% (n= 118) was NSTEMI. The in-hospital mortality rates were 9.8% (n= 33) and the mortality rates for 6 months were 5% (n= 16). Mortality one year rates was 16.5% (n= 58). The calibration of the GRACE risk score was acceptable (Hosmer-Lemeshow, P>0.2) for whole population and for subgroups. The discriminatory capacity has been found significative: the area under the ROC curve for in-hospital-mortality were 0.781 and 0.778 for one year mortality (p<0.001), the c statistic for 6-months mortality was low, 0.681 (p=0.015). In patients with STEMI, GRACE’s value of predicting was high with c=0.814 for in-hospital mortality and c= 0.816 for one-year (P<0.0001)

Conclusion: The GRACE risk score in patients with acute myocardial infarction in this study had an intermediate value of predicting in-hospital and one-year mortality rates. For patients with STEMI, GRACE risk score had a good value of predicting mortality. The GRACE risk score with good value of predicting and high calibration, can be applicated in clinical use.

Keywords: Acute myocardial infarction, acute coronary syndrome, GRACE risk score

*Các chữ viết tắt: AUC: diện tích dưới đường cong GRACE: Global Registry of Acute Coronary Events; STEMI: Nhồi máu cơ tim ST chênh lên

NSTEMI: Nhồi máu cơ tim không ST chênh lên; ROC: receiver operating characteristic

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF