Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 2
ĐÁNH GIÁ VIÊM GAN VÀ DỊ ỨNG DO THUỐC LAO Ở BỆNH NHÂN LAO/HIV

Ngô Thanh Bình*, Đinh Minh Lộc**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá viêm gan (VG) và dị ứng thuốc lao ở bệnh nhân (BN) Lao/HIV.

Phương pháp: NC cắt ngang phân tích.

Kết quả: từ 1/2010 đến 12/2011, có 125 BN lao/HIV (trong đó, có 78 BN nam (62,4%) và tuổi trung bình là 32,94 ± 10,16 tuổi (từ 1 68 tuổi)) được điều trị (ĐT) lao. Có 36 BN lao/HIV giai đoạn sớm (28,8%) và 89 BN lao/HIV giai đoạn muộn (71,2%). Trước khi ĐT lao, có 29,6% BN có huyết thanh chẩn đoán viêm gan siêu vi (VGSV) B và/hoặc C dương tính, 37,6% BN có tăng men gan và 14,4% có tăng bilirubin trong máu. Có 95,2% BN lao/HIV được ĐT lao đầy đủ hoặc ĐT lao với liều thấp kết hợp với giải độc gan và 4,8% BN bị ngưng ĐT lao hoặc ĐT tạm thời bằng SM và EMB kết hợp với giải độc gan ngay từ lúc đầu. Có 65 BN (52%) đáp ứng tốt với ĐT lao và 22 BN (17,6%) tử vong trong thời gian NC, tất cả đều là các BN lao/HIV đã chuyển sang AIDS. Nguy cơ đáp ứng kém với ĐT lao ở BN lao/HIV giai đoạn muộn nhiều gấp 1,76 lần so với ở BN lao/HIV giai đoạn sớm (RR=1,76; 95%CI: 1,29-2,38; p = 0,0011). 21 BN lao/HIV (17,6%) có biểu hiện VG do thuốc với CN gan tăng > 3 lần so với trị số bình thường sau khi bắt đầu được ĐT lao. Tỉ lệ từng thuốc lao gây tăng CN gan tăng > 3 lần trị số bình thường lần lượt là INH (6,4%), RIF + INH (4,8%), PZA (3,2%) và RIF (2,4%). Có 61,9% đáp ứng với giải độc gan. Không có sự khác biệt về VG do thuốc lao và đáp ứng với giải độc gan giữa 2 nhóm NC (p > 0,05). Có 14 BN lao/HIV (11,2%) biểu hiện dị ứng với thuốc lao, trong đó đa số là mức độ nhẹ (78,6%) và thường xảy ra trong vòng 3 ngày sau khi bắt đầu ĐT lao (85,7%). Tỉ lệ dị ứng với từng thuốc lao lần lượt là INH (3,2%), EMB (3,2%), SM (2,4%), RIF (1,6%) và PZA (0,8%). Có 64,3% đáp ứng với thử phản ứng thuốc lao. Không có sự khác biệt về dị ứng thuốc lao và đáp ứng với thử phản ứng thuốc lao giữa 2 nhóm NC (p > 0,05).

Kết luận: Ở BN lao/HIV, tình trạng VG và dị ứng do thuốc lao thường xảy ra trong quá trình điều trị lao, đặc biệt nặng nề hơn ở BN lao/HIV giai đoạn cuối, làm giảm tỉ lệ đáp ứng với ĐT lao và tăng tỉ lệ tử vong.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate hepatotoxicity and allergy with anti-tuberculosis drugs in patients (pts) coinfected with tuberculosis (TB) and HIV.

Method: Analytic cross-sectional study.

Results: From Jan 2010 to Dec 2011, 125 pts coinfected with TB and HIV (included 78 male (62.4%) and their average age was 32.94 ± 10.16 years old) were treated with anti-tuberculosis drugs. There were 36 TB pts with early phase HIV infection (28.8%) and 89 TB pts with late phase HIV infection (71.2%). Before anti-TB treatment, there were 29.6% pts coinfected with B and C hepatitis, 37.6% pts with elevated transaminase and 14.4% pts with elevated bilirubin in blood. 95.2% cases were treated with total anti-TB regime or with low-dose anti-TB treatment combined with liver detoxification and 4.8% pts were interrupted anti-TB treatment or were temporarily treated with SM + EMB and combined with liver detoxification. 65 cases (52%) tolerated with anti-TB treatment very well and 22 cases died during the treatment, all of TB pts with late phase HIV infection. Risk of failure of anti-TB treatment in TB pts with late phase HIV infection was 1.76 times higher than in TB pts with early phase HIV infection (RR=1.76; 95%CI: 1.29-2.38; p=0.0011). 21 cases (17.6%) showed anti-TB drug induced hepatotoxicity with liver function elevated more 3 times than normal values after the beginning of anti-TB treatment. Rate of each of anti-TB drugs which elevated liver function more 3 times than normal values was, in turn, INH (6.4%), RIF + INH (4.8%), PZA (3.2%) and RIF (2.4%). 61.9% cases tolerated with liver detoxification very well. However, there were no the significative differences from hepatotoxicity and liver detoxification to each phase of HIV infection (p > 0.05). 14 pts (11.2%) showed allergy with anti-TB drugs. Most of them were light level (78.6%) and often took placed in first 3 days after the beginning of anti-TB treatment (85.7%). Rate of allergy with each of anti-TB drugs was, in turn, INH (3.2%), EMB (3.2%), SM (2.4%), RIF (1.6%) và PZA (0.8%). 64.3% cases tolerated with reactive test of anti-TB drugs. But there were no the significative differences from allergy with anti-TB drugs and reactive test of anti-TB drugs to each phase of HIV infection (p > 0.05).

 

Conclusion: In pts coinfected with TB and HIV, hepatotoxicity and allergy with anti-TB drugs often occurred during the anti-TB treatment, especial in more severe in TB pts with late phase HIV infection, that elevated rate of failure of anti-TB treatment and rate of death.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF