Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 2
TĂNG NỒNG ĐỘ OXÍT NITƠ PHẾ NANG Ở BỆNH NHÂN NGƯNG THỞ LÚC NGỦ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIẢM OXY MÁU VỀ ĐÊM VÀ ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH

Hứa Huy Thông*, Dương Qúy Sỹ*,**

TÓM TẮT :

M đầu: Hi chng ngưng th tc nghn lúc ng (OSAS) đặc trưng bi s tc nghn vùng hu hng có tính chu k, dn đến hin tượng viêm đường hô hp và ri lon chc năng ni mc. Nng độ NO trong khí th ra thường được dùng để đánh giá và theo dõi c 2 hin tượng này.

Đi tượng và phương pháp: Nghiên cu tin cu trên 70 bnh nhân có triu chng nghi ng OSAS được gi đến Khoa Sinh lý - Thăm dò chc năng ti bnh vin Cochin (Paris, Pháp). Mi bnh nhân được đo chc năng hô hp, đa ký gic ng và đo NO trong khí th ra bng phương pháp đo 2 bung. Nhng bnh nhân có ch s ngưng th - gim th (AHI) <5/gi được đưa vào nhóm chng.

Kết qu, Nng độ NO phế nang (CANO) tăng mt cách có ý nghĩa nhóm bnh nhân OSAS (n = 48; CANO = 5±1,72 ppb; p<0,001) so vi nhóm chng (n=22; CANO = 2,97 ± 0,84 ppb). Không có s khác bit có ý nghĩa v nng độ NO phế qun (JawNO) và nng độ NO toàn phn (FENO) gia 2 nhóm này (p>0,05). Có s tương quan tuyến tính gia CANO và ch s ngưng-gim th (AHI) (r =0,631; p < 0,001), gia CANO và t l thi gian ng vi SpO2 < 90% trên tng thi gian ng (TS - 90%) (r=0,495; p < 0,001) trên nhóm bnh nhân OSAS. Trên nhóm chng hai mi tương quan này không có ý nghĩa thng kê.

Kết lun, CANO có tương quan vi mc độ nng ca OSAS và độ gim bão hòa oxy máu v đêm nhng bnh nhân này, cho thy có s tương quan gia viêm đường th ngoi biên và gim oxy v đêm mn tính.

ABSTRACT :

Background, Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is characterized by periodic obstruction of pharynx, leading to respiratory airways infla mmation and endothelial dysfunction. The concentration of exhaled NO has been used to evaluate and monitor both phenomena.

Subjects and method, Prospective study on 70 patients with suspected OSAS symptoms who had been admited to Department of Physiology – Functional Exploration in Cochin Hospital (Paris, French). Respiratory function, polysomnography, and exhaled NO measured by two compartment method had been done for each patient. Patients with apnea-hyponea index (AHI) <5/hour were included in control group.

Results, Alveolar NO concentration (CANO) was significantly increased in patients with OSAS (n =48; CANO = 5 ± 1.72 ppb; p < 0.001) in comparison with control subjects (n=22; CANO = 2.97 ±0.84 ppb). There were no significant differences between two groups for bronchial NO concentration (J’awNO) and total NO concentration (FENO) (p>0.05). In OSAS group, there were the linear correlations between CANO and AHI (r =0.631; p<0.001). CANO and the ratio of sleep time with SpO2 <90% in total sleep time (TS-90%) (r=0.495; p<0.001). In control group, these correlations were not statistically significant.

Conclusion, CANO is correlated with OSAS severity and noctural hypoxemia, suggesting the correlation between peripheral airway inflammation and chronic noctural hypoxemia.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF