Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 2
NHẬN XÉT VỀ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG VÀ TÁI KHÁM CỦA TRẺ HEN PHẾ QUẢN TỪ 6 - 15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Lê Thị Minh Hương*, Nguyễn Thị Diệu Thúy**

TÓM TẮT :

Hen phế quản là bệnh hô hấp mạn tính thường gặp ở trẻ em. Chương trình khởi phát phòng chống hen toàn cầu đã đề ra chiến lược nhằm kiểm soát và hạn chế cơn hen cấp ở bệnh nhân hen phế quản. Điều trị dự phòng cho bệnh nhân hen phế quản từ bậc 2 trở lên là mục tiêu của chương trình này. Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài này được tiến hành nhằm đánh giá tình hình điều trị dự phòng và tái khám của trẻ hen phế quản từ 6-15 tuổi tại bệnh viện Nhi Trung ương.

 Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trong 1 năm từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2012 ở 106 trẻ từ 6-15 tuổi trong cơn hen cấp.

 Kết quả nghiên cứu: có 42,1% bệnh nhân được chỉ định điều trị dự phòng. Tuy nhiên trong số này có 52,2% bệnh nhân tự ý bỏ điều trị. Hầu hết trẻ có thời gian điều trị dự phòng ngắn, với 50% được sử dụng thuốc dự phòng dưới 6 tháng. Chỉ có 17,4% bệnh nhân đến tái khám theo hẹn. Lý do trẻ không tái theo hẹn thường gặp là bố mẹ nghĩ rằng bệnh đã ổn định (60,5%) nhà xa (26,3%).

Kết luận: Tỷ lệ trẻ hen phế quản được điều trị dự phòng và tuân thủ điều trị còn thấp. Chúng ta cần có chiến lược giáo dục cha mẹ bệnh nhi bị hen phế quản nhằm hiểu được giá trị của điều trị dự phòng và tái khám theo hẹn.

ABSTRACT :

Asthma is a common chronic airway disease in children. Global Initiative for Asthma propose the strategy for asthma control and prevention of acute asthma attact. The goal of this program is asthma prevention for patients with asthma from grade 2 of severity.

Objectives:This study was conducted to evaluate the asthma prevention and following-up visits of children with asthma aged between 6-15 years old at the National Hospital of Pediatrics.

 Subjects and Methods: This was a cross-sectional and descriptive study within one year from 9/2011 to 8/2012 in 106 children with acute asthma aged between 6-15 years old.

 Results: 42.1% of children with asthma have had asthma prevention. However, 52.2% of these children have withdrawn of asthma prevention. Most of children with asthma have had a short time of prevention, with 50% of them have used preventive medications for less than 6 months. Only 17.4% of children have come on appointments. The reasons which make these children do not follow-up were parents thought their children had stable asthma (60.5%), stay far from hospitals (26.3%).

Conclusion: The prevalence of children having asthma prevention and treatment adherence is low. We need the strategies to educate the parents of children with asthma to understand the value of asthma prevention and following-up visits.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF