Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 2
VAI TRÒ NT-proBNP TRONG TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP KHÔNG ST CHÊNH LÊN VÀ ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH

Nguyễn Thị Hồng Huệ*, Châu Ngọc Hoa**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trong những năm gần đây BNP và NT-proBNP đang nổi lên là dấu ấn sinh học giữ một vai trò then chốt trong điều trị và tiên lượng bệnh tim mạch đã được công nhận trong chẩn đoán suy tim và hiện nay dấu ấn sinh học này quan trọng trong đánh giá rối loạn chức năng tim và có giá trị trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp,các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy rằng BNP và NT-proBNP tăng nhanh và sớm cung cấp thông tin về mặt tiên lượng vì vậy chúng tôi cũng có mục tiêu nghiên cứu vai trò NT-proBNP trong tiên lượng ngắn hạn nhồi máu cơ tim cấp và đau thắt ngực không ổn định.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu sử dụng bộ câu hỏi và mẫu huyết thanh của bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán xác định hội chứng mạch vành cấp không ST chênh bệnh viện Chợ Rẫy trong khoảng thời gian từ tháng 9-2010 đến tháng 6-2011 bệnh nhân ≥ 18 tuổi.

Kết quả: Có 96 bệnh nhân hoàn thành mẫu nghiên cứu. Độ tuổi trung bình 67,99± 11,03 tuổi,nữ chiếm 45,8% Nam nữ tỷ lệ gần tương đương nhau, đặc điểm nồng độ NT-proBNP huyết thanh khảo sát (lần 1) ngay lúc nhập viện cao hơn nồng độ NT-proBNP (lần 2) một tuần sau, nồng độ NT-proBNP (lần 1,2) tăng cao hơn nhóm bệnh nhân >65 tuổi, nồng độ NT-proBNP (ln 1, 2) tăng cao ở nhóm bệnh nhân có phân độ Killip≥ II có ý nghĩa thống kê với p<0,001, nồng độ NT-proBNP huyết thanh có liên quan chặt chẽ với thang điểm nguy cơ TIMI (với p<0,001). Nồng độ NT-proBNP huyết thanh có liên quan tử vong bệnh nhân nhồi máu cơ tim không ST chênh với p<0,001, phân suất tng máu thất trái có liên quan chặt chẽ nồng độ NT-proBNP.

Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tăng nồng độ NT-proBNP có liên quan tiên lượng ngắn hạn tử vong bệnh nhân nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực không ổn định.

ABSTRACT :

Objectives: In recent years, BNP and NT-proBNP is emerging as biomarkers play a key role in the treatment and prognosis of cardiovascular disease has been recognized in the diagnosis of heart failure and now this biomarker important in assessing cardiac dysfunction and prognostic value in patients with acute myocardial infarction, the domestic and international research shows that BNP and NT-proBNP increased rapidly and soon provide information on prognosis so we also aims to study the role of NT-proBNP in the short-term prognosis of acute myocardial infarction and stable angina.

Subjects and Method: Research cohort study using questionnaires and serum samples of patients admitted to hospital with a diagnosis of acute coronary syndrome without ST segment Cho Ray Hospital in the period from January 9-2010 to 6 - 2011 patients ≥ 18 years of age.

Results: Sample of 96 patients completed the study. The average age 67.99 ± 11.03 years, women accounted for 45.8% of men and women almost equal rate, characteristics serum NT-proBNP concentrations survey (time 1) now enter higher levels of NT-proBNP (2) a week later, the concentration of NT-proBNP (1.2) higher than the group of patients> 65 years of age, NT-proBNP concentrations (1.2) are found in the group of patients with Killip-grade ≥ II statistically significant with p <0.001, serum NT-proBNP concentrations are closely related to the scale of TIMI risk (p <0.001), NT-proBNP serum concentrations related mortality patients with myocardial infarction without ST difference with p <0.001, left ventricular ejection fraction is closely related to the concentration of NT-proBNP.

Conclusion: Our study showed increased levels of NT-proBNP concerning money short-terms of death myocardial infarction patients without ST segment and stable angina, the role of NT-proBNP in the short-term prognosis of myocardial infarction without ST segment and Angina unstable.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF