Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
GÂY MÊ TRONG PHẪU THUẬT CỘT SỐNG: YẾU TỐ NGUY CƠ TĂNG THÂN NHIỆT ÁC TÍNH

Phan Thị Minh Tâm*, Nguyễn Thị Hiền**, Lê Văn Chung***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Phân tích các yếu tố thuận lợi gây tăng thân nhiệt ác tính trong gây mê và phẫu thuật cột sống dựa trên các ca lâm sàng.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả có phân tích.

Kết quả: Qua 3 ca phẫu thuật cột sống tại thành phố Hồ Chí Minh gồm 2 nữ (11 tuổi, 32 tuổi) và 1 nam (18 tuổi), 1 ca mất vững TL5 – C1 do thoát vị đĩa đệm TL4 - TL5, 1 vẹo cột sống vô căn và 1 vẹo cột sống bẩm sinh có kèm sụp mi. Gây mê với Isoflurane hoặc Sevoflurane và dãn cơ Norcuron hoặc Esmeron. Cơn tăng thân nhiệt ác tính xảy ra ở 3 bệnh nhân sau gây mê là 1 giờ, 4 giờ và 4 giờ 50, Dantrolene được sử dụng sau khi tăng thân nhiệt ác tính là 1 giờ 20 ở 2 ca và 15 phút ở 1ca. Ghi nhận EtCO2 và mạch tăng trước khi tăng nhiệt độ là khoảng 20 – 50 phút. Các xét nghiệm sau đó cho thấy tình trạng toan và kali máu tăng, cũng như tiểu sậm màu, suy thận và CPK tăng cao. Một ca tử vong sau 6 giờ gây mê do kali máu quá cao 9 mEq/l, 1ca sau 35 giờ và 1 ca sau 1 tuần do suy đa cơ quan.

Kết luận: Vẹo cột sống bẩm sinh có kèm sụp mi liên quan đến bệnh cơ là có yếu tố nguy cơ gây tăng thân nhiệt ác tính. Phẫu thuật cột sống gây tổn thương cơ vân nhiều và thời gian gây mê – phẫu thuật kéo dài có thể là yếu tố thuận lợi cho tăng thân nhiệt ác tính. Việc xử trí tăng thân nhiệt ác tính phải được bắt đầu ngay khi có các triệu chứng gợi ý thì mới có thể cứu được bệnh nhân.

ABSTRACT :

Objectives: Analysis the favorable factors causing malignant hyperthermia in some case reports of spinal and scoliosis surgeries.

Methods: Retrospective, descriptive and analytic study.

Results: In the 3 cases of spine and scoliosis surgeries at HCMC including 11 years old and 32 years old females and a 18 years old male, there were a case of vertebral instability L5 – S1 due to disc herniation, an idiopathic scoliosis and a congenital scoliosis associated with ptosis. They were anesthetized with Sevoflurane or Isoflurane, and the non depolarized muscle relaxants (Norcuron or Esmeron). In three cases MH occured after anesthesia induction at the first hour, the fourth hour and near the fifth hour, Dantrolene had been used at the time 1h20 in 2 cases and 15 minutes in one case after MH crisis. We remarked that EtCO2 and pulse increased before raising the temperature about 20 – 50 minutes. Laboratory blood tests showed an acidosis and hyperkalemia, as well as dark urine, increased CPK, and renal faillure occurred. One patient died after anesthetizing 6 hours with K+ 9 mEq/l and the others were 35 hours and one week because of multi insuficient organs.

Conclusions: Congenital scoliosis associated with ptosis which related to myopathy was the risk factor causing MH. Spinal surgery injured the skeletal muscle, with the long operation time were favorable factors for MH. MH management must be started when there is any impending signs of MH, it could save the patients.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF