Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ẢNH HƯỞNG CỦA PHẢN ỨNG VIÊM TRÊN ĐỊNH LƯỢNG KẼM, SẮT, VÀ ĐỒNG HUYẾT THANH Ở HỌC SINH CẤP 1

Bùi Quang Vinh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Phản ứng viêm có thể ảnh hưởng lên kết quả định lượng các vi chất nhưng hiệu quả này còn chưa rõ ràng ở trẻ em lành mạnh.

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối liên quan giữa CRP huyết thanh và định lượng kẽm, sắt, đồng trong huyết thanh.

Đối tượng- phương pháp nghiên cứu: Học sinh cấp 1 từ 6-11 tuổi tại 5 trường tiểu học công của một vùng thu nhập thấp ở thành phố Guatemala, Guatemala tháng 2/2006. Có 634 được đo CRP huyết thanh (đo bằng phương pháp nhậy cảm cao hs-CRP có ngưỡng phát hiện 0,1 mg/L), kẽm, phosphatase kiềm, albumin, ferritin, đồng trong huyết thanh, và hemoglobin.

Kết quả: Xuất độ kẽm thấp (<65 µg/dL), ferritin thấp (<15 µg/L), và đồng thấp (<90 µg/dL) trong huyết thanh là 21%, 2,1%, và 23,8%. CRP huyết thanh có trung vị (bách phân vị 25, 75) là 0,56 (0,26, 1,54) mg/L. Nồng độ CRP huyết thanh liên quan dương tính với nồng độ ferritin và đồng huyết thanh (r = 0,23 và 0,29; p <0,0001) nhưng không liên quan với kẽm huyết thanh và các chất khác (p >0,05). Ở tất cả mọi điểm cắt của CRP, nhóm CRP cao đều có nồng độ feritin và đồng cao hơn nhóm CRP thấp (p <0,05). Nhóm CRP cao cũng có xuất độ đồng thấp thấp hơn nhóm CRP thấp (p <0,05).

Kết luận: Nồng độ CRP huyết thanh liên quan với nồng độ feritin và đồng huyết thanh nhưng không liên quan với nồng độ kẽm huyết thanh ở học sinh cấp 1. 

ABSTRACT :

Background: Inflammation may affect biomarkers of trace element status but its effects in healthy children are inconclusive.

Objectives: We assessed the association between serum C-reactive protein and biomarkers of zinc, iron, and copper.

Patients and methods: School children from 6 to 11 years of age in 5 public schools in a low-income area in Guatemala City, Guatemala in February 2006. Serum CRP (using a high-sensitive method with detection limit of 0.1 mg/L), zinc, alkaline phosphatase, albumin, ferritin, copper, and hemoglobin were measured in 634 children.

Results: The prevalence of low serum zinc < 65 µg/dL, ferritin <15 µg/L, and copper <90 µg/dL were 21%, 2.1%, and 23.8%. Serum CRP median (25th, 75th percentiles) was 0.56 (0.26, 1.54) mg/L. CRP concentration was positively associated with ferritin and copper concentrations (r = 0.23 and 0.29, respectively; p <0.0001); but not with serum zinc and other biomarkers (p >0.05). Regardless of CRP cutoffs, high (>cutoff) CRP levels had higher ferritin concentrations, higher copper concentrations (p <0.05) than low (≤cutoff) CRP levels (p <0.05). High CRP levels also had lower prevalence of low serum copper (p<0.05).

Conclusions: Serum CRP concentration was positively associated with serum ferritin and copper concentrations, but not with serum zinc concentration.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF