Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA BÀ MẸ ĐỐI VỚI SỐT CO GIẬT TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Đoàn Thị Ngọc Diệp*, Bùi Văn Đỡ**, Nguyễn Vinh Anh***

TÓM TẮT :

Sốt co giật là biểu hiện co giật lành tính và thường gặp nhất tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi, nhưng thường khiến ba mẹ bệnh nhi hoảng sợ, mất bình tĩnh, kết hợp với thiếu kiến thức về bệnh có thể dẫn đến những hành vi xử trí không thích đáng, thậm chí gây hại cho em bé.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ các bà mẹ có con bị sốt cao co giật đơn giản có kiến thức, thái độ và xử trí đúng trước sốt co giật nhập Khoa Cấp Cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 và các yếu tố liên quan.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả có phân tích. Số liệu được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 240 bà mẹ có con sốt co giật cơn đơn giản với bảng câu hỏi soạn sẵn, thực hiện tại khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2 trong 10 tháng.

Kết quả: Sáu mươi phần trăm bà mẹ (n=144) biết về sốt co giật trong khi 12% (n=29) chưa từng nghe qua bệnh lý này. Nguồn thông tin được nhiều bà mẹ tiếp nhận nhất là từ gia đình với 60%, nhân viên y tế chỉ chiếm 35% (n=74). Các bà mẹ cho là bệnh lý này nguy hiểm trong 93% trường hợp (n=224). Chỉ 15% (n= 30) bà mẹ có hành vi xử trí đúng. Yếu tố có liên quan đến tỷ lệ kiến thức và hành vi đúng ở bà mẹ chính là việc nhận thông tin từ nhân viên y tế. Tuy vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi chưa nhận thấy mối liên quan giữa việc có kiến thức đúng của bà mẹ với có hành vi hay thái độ đúng trước sốt cao co giật.

Kết luận: Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng trứơc sốt cao co giật là 30%, có thái độ đúng là 4% và có hành vi đúng là 15%. Nguồn thông tin nhân viên y tế, chiếm 35%, là nguồn thông tin hiệu quả nhất khi đưa đến tỷ lệ bà mẹ có kiến thức và hành vi xử trí đúng cao nhất. 

ABSTRACT :

Febrile convulsion, type of benign and most seen convulsion in emergency departments of pediatric hospitals, somehow makes parents panic, together with a lack of adequate information, this may leads to unappropriate treatments, even harmful for the baby.

Aims: Identify the rate of mothers, on having their childs admitted to Emergency department of Children’s Hospital No 2 for a simple febrile convulsion, who have right knowledge, attitude and pratice about febrile convulsion and associated factors.

Patients and Methods: This was a descriptive transversale research that was carried out for ten months, in the Emergency Department of Children’s Hospital No 2 by interviewing, using a questionnaire, in direct 240 mothers who had their childs admitted for a simple febrile convulsion.

Results: Sixty percent of the mothers (n=144) knew about febrile convulsion whereas 12% (n=29) had never heard of this disease. The source of information most used was from entourage of the mother in the house with 60% of cases (n= 144), medical workers only occupied in 35% of cases (n=74). The majority of mothers considered that this disease was dangerous, with 93% (n=224 ). Only 15% (n= 30) of the mothers had praticed right first aid for the convulsing baby. Significative factors to the rate of right knowledge and right pratice were the fact that the mothers have received information from medical workers. However, in this research, a relationship between the right knowledge of the mothers with her attitude or pratice of febrile convulsion wasn’t been found.

Conclusions: The rate of mothers having a right knowledge of febrile convulsion was 30%. Four percent of mothers had a right attitude about this disease was 4% and 15% had practiced right first aid for a febrile convulsion. Medical workers was the source of information the most useful for leading to the highest rate of mothers having a right knowledge and praticing right first aid.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF