Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TRÊN PHIM X QUANG PHỔI GIỮA CÁC NHÓM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TẠI THỜI ĐIỂM NHẬP VIỆN Ở TRẺ TỪ 2- 59 THÁNG TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I

Nguyễn Thị Thanh Nhàn*, Phan Hữu Nguyệt Diễm**Bùi Thị Mai Phương***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề mục tiêu: VP cộng đồng (VPCĐ) là bệnh lý thường gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam và gây tử vong cao ở trẻ em. Vai trò của XQ trong đánh giá độ nặng còn chưa có sự thống nhất. Vì vậy, đề tài nhằm tìm hiểu xem với các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau giữa các nhóm VPCĐ thì hình ảnh XQ phổi khác nhau như thế nào, và có mối liên quan giữa tổn thương trên XQ phổi với độ nặng ở trẻ mắc VPCĐ hay không.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu này thực hiện trên 178 trẻ VPCĐ theo thiết kế mô tả cắt ngang, so sánh các giá trị bằng phép kiểm Chi-Square cho các biến định tính.

Kết quả: Trong 178 ca nghiên cứu, có 65 trẻ bị VP (36,5%), 72 ca VP nặng (40,5%), VP rất nặng 41 ca (23%). Hình ảnh tổn thương phổi gặp nhiều nhất là thâm nhiễm PN chiếm 75,3%, tổn thương phân bố hai bên phổi chiếm đa số (42,7%), thùy dưới là vị trí thường gặp nhất, chiếm 46,6%. Trẻ có đông đặc phổi và tổn thương phổi bn tri bị VP rất nặng ít hơn nhóm VP, VP nặng (10,3% so với 51,3% và 38,5% với p=0,037) và (13,2% so với 55,3% và 31,6% với p=0,022).

Kết luận: Có mối liên quan về hình ảnh và vị trí tổn thương Xquang với độ nặng VPCĐ. Trẻ có đông đặc phổi và tổn thương phổi bn tri bị VP rất nặng ít hơn nhóm VP, VP nặng.

ABSTRACT :

Background and objectives: Community-acquired pneumonia (CAP) is a common disease causing high child mortality rate in the world as well as in Viet Nam. The role of chest radiography to assess the severity of childhood CAP is still controversial. The purpose of the study was to find out if in different CAP categories, how is chest radiographic findings present on admission are, and if they are associated with severity of childhood community-acquired pneumonia (CAP).

Patients and Method: The cross sectional analysis was performed in 178 children hospitalized with CAP. Categorical variables between different groups of children were compared using Chi-square or Fisher’s exact test as appropriate. The statistical tests were two tailed, with a significance level of 0.05. Results, According to WHO criteria, pneumonia CAP was present in 65 (36.5%), severe and very severe CAP was in 72 (40.5%) and 41(23%) cases. Overall, the most popular radiographic findings were Alveolar infiltrate, count for 75.3%; two-sided (42.7%) and the lower lobe (46.6%). The frequency of Consolidation and lower lobe involvement was significantly fewer among very severe cases (10.3% vs 51.3% & 38.5%), (p=0.037) and (13.2% vs 55.3% and 31.6%) (p=0.022).

Conclusions: There was a connection between pulmonary radiographic findings and severity of CAP. The frequency of Consolidation and lower lobe involvement was significantly fewer among very severe cases.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF