Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ VI SINH CỦA VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG NẶNG Ở TRẺ TỪ 2 - 59 THÁNG TUỔI

Huỳnh Văn Tường*, Phan Hữu Nguyệt Diễm**, Trần Anh Tuấn***

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và vi sinh của viêm phổi cộng đồng nặng (VĐCĐN) ở trẻ từ 2 – 59 tháng.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu, cắt ngang, mô tả có phân tích 196 trường hợp VPCĐN tại khoa Hô Hấp bênh viện Nhi Đồng 1 từ 11/2010 đến 04/2011.

Kết quả:Trong 196 bệnh nhi VPCĐN có 40,3% trẻ dưới 12 tháng tuổi,17,3% trẻ bị suy dinh dưỡng, chủ yếu là dạng nhẹ. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là sốt, ho, thở nhanh, co lõm ngực. X quang phổi thường gặp là hình ảnh viêm phế quản phổi. Qua phân lập vi khuẩn bằng phương pháp hút dịch khí quản qua đường mũi cho kết quả: 30 trường hợp dương tính chiếm 16,6% Streptococcus pneumoniae là vi khuẩn thường gặp chiếm 23,3%, còn nhạy 100% Ceftriaxone, kháng 100% Penicilline.

Kết luận: Viêm phổi cộng đồng nặng cấy đàm dương tính 16,6%, vi khuẩn thường gặp là Streptococcus pneumoniae, còn nhạy 100% Ceftriaxone, kháng 100% Penicilline.

ABSTRACT :

Objective: Describe clinical and microbiological characteristics of serious community pneumonia in children from 2-59 months old.

Materials and method: Cross sectional study in 196 cases of serious community pneumonia at Respiratory department Children’s hospital from 11/2010 to 04/2011.

Results: Among 196 cases, there are 40.3% cases under 12 months, 17.3% cases with malnutrition. Fever, cough, dyspnea, retraction are principle signs. Infiltrated parenchyme is the most seen images. There are 30 nasotracheal aspiration samples (16,6 %) positive. Streptococcus pneumoniae I spositive in 23.3% of cases. 100% cases are sensitive with Ceftriaxone, and 100 cases are resistant with penicilline.

Conclusions: 16.6% of cases with serious community pneumonia had positive NTA. Streptococcus pneumoniae is the most seen etiology. 100% cases are sensitive with Ceftriaxone, and 100% cases are resistant with penicilline.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF