Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ALVARADO VÀ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở TRẺ EM

Phạm Thị Minh Rạng*, Phạm Lê An**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Viêm ruột thừa là một trong những cấp cứu ngoại khoa thường gặp nhất. Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán là giải phẫu bệnh nhưng không thể có trước phẫu thuật. Việc chẩn đoán sớm và chính xác vẫn còn là một thách thức lớn đối với các nhà ngoại khoa, đặc biệt đối tượng bệnh nhân là trẻ em.

Mục tiêu: Xác định giá trị thang điểm Alvarado và siêu âm trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: mô tả hàng loạt ca, tiền cứu.

Kết quả: Trong 595 trẻ có triệu chứng đau bụng cấp nghi VRT đủ tiêu chuẩn đưa vào nhóm nghiên cứu. Có 395 (66, 4%) trẻ được mổ cấp cứu cắt ruột thừa và 200 (33,6%) không mổ. Có 497 trường hợp được làm siêu âm. Trung bình điểm số ALVARADO tăng dần và phân nhóm Alvarado 7-9 cao hơn hẳn ở nhóm có dấu hiệu lâm sàng gợi ý như đề kháng thành bụng, phản ứng dội, co cứng thành bụng, siêu âm nghĩ đến VRT, chỉ định phẫu thuật, VRT có biến chứng trên phẫu thuật và trên GPB so với các nhóm còn lại. Điểm số Alvarado có khả năng phân cách tốt nhóm có và không có chỉ định phẫu thuật. Trẻ được phẫu thuật thì kết quả phẫu thuật VRT có biến chứng như VPM, abcès RT, VRT mủ thuộc nhóm Alvarado 7-9 cao hơn kết quả phẫu thuật VRT cấp, tương tự vậy với kết quả giải phẫu bệnh. Ngoài ra, nhóm có kết quả GPB ruột thừa bình thường thuộc nhóm Alvarado 1-4 cao hơn nhóm có kết quả GPB VRT các thể có ý nghĩa thống kê. Điểm Alvarado càng cao tỉ lệ mổ trắng càng giảm. Khi tính toán độ nhạy và độ đặc hiệu, lập bảng diện tích dưới đường cong ROC chúng tôi thấy điểm cắt là 7 điểm, OR điểm số Alvarado trên 7 là 48,01 (11,73–196,31), OR điểm số Alvarado trên 7 hiệu chỉnh 3,35 (1,53 - 7,3). Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương, giá trị tiên đoán âm, độ chính xác với mốc 7 điểm theo thứ tự là 68,7%, 87,5%, 89%, 65,4%, 62,1% và tỉ lệ mổ trắng là 10,6%. Thử nghiệm siêu âm bụng chẩn đoán VRT cấp trẻ em có độ nhạy là 52, 8%, độ đặc hiệu là 71, 8%, giá trị tiên đoán dương là 94, 6%, giá trị tiên đoán âm là 14% và độ chính xác là 54, 7%, OR của siêu âm bụng 8, 4 (4,9-14,28), OR hiệu chỉnh LR của siêu âm bụng 6, 41 (1, 17 – 3, 52). Tỷ lệ chẩn đoán dương khi có Alvarado trên 7 và siêu âm nghi VRT phù hợp kết quả GPB VRT 94,9%.

Kết luận: Điểm số Alvarado rất có giá trị trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp ở trẻ em. Siêu âm có giá trị hỗ trợ chẩn đoán. Khi kết hợp 2 yếu tố điểm số Alvarado và siêu âm bụng sẽ làm tăng tỷ lệ chẩn đoán dương lên 94,9%.

ABSTRACT :

Acute appendicitis is one of common surgical problems in emergencies. Diagnosis of appendicitis is confirmed by gold standard test in histopathology after surgery. Early and exact diagnosis which cases are appendicitis is still challenge to surgeons, especially patients are children.

Objective: To determine the validity and the accuracy of Alvarado scoring system and incorporating ultrasound in diagnosis of acute appendicitis.

Design: Prospective study and description of cases.

Results: Total 595 patients were included in the study, which included 395 (66.4%) children operated, 200 (33.6%) children discharged and 497 children were examined by ultrasound. Scores are high in groups of having signs and symptoms related to appendicitis such as rebound tenderness, abdominal distention, appendicitis on ultrasound, decision of operation, complicated appendicitis on both surgery and histopathology. Percentage of Alvarado score of 7-9 is high obviously in above groups, Alvarado score can classified patients into 2 groups which should or should not be operated, In cases of operation. Alvarado score is higher in peritonitis, abscess and complicated cases than in uncomplicated case. The results are similar to those in histopathology. Alvarado score is higher, the operation with normal appendix is lower. The cut-off point of Alvarado score is 7, OR of Alvarado score more than 7 is 48.01 (11.73–196.31), OR of corrected Alvarado score more than 7 is. The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, accuracy and negative appendicectomy rate in order is 68.7%, 87.5%, 89%, 65.4%, 62.1% and 10,6%. The results with appendicitis on ultrasound is 37,2% and uninflammation of appendices is 62,8%. Compare to the result on surgery, positive ultrasound in group of acute appendicitis is 32.7%, 50.6% in group of appendicitis with pus, 57.2% in group of peritonitis and 75% in abscess group. In group of uninflammation, positive results are 10.8% (pseudo positive value is 10,8%). With positive result on ultrasound, negative appendicectomy rate is 5.4%, with negative result, it is 14%. The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and accuracy of ultrasound in order is 52.8%, 71.8%, 94.6%, 14% and 54.7%, OR is 8.4 (4.9–14.28), corrected OR is 6.41 (1.17–3.52). The proportion of diagnostic appendicitis in pathology with the incorporation between Alvarado more than 7 and suspected appendicitis in ultrasound is 94.9%.

Conclusion: This scoring system is useful, easy, simple and cheap complimentary aid for supporting the diagnosis of acute appendicitis in children especially for junior surgeons. Ultrasonology is valued, too. Combining two these tools in diagnosis is much better. We should use Alvarado score and ultrasound routinely for all children presenting to the examinating room with pain in right lower quadrant of abdomen suspected appendicitis.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF