Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ CỦA KIỂU NỐI CAO ỐNG GAN-HỖNG TRÀNG TẬN-TẬN THEO ROUX-EN-Y TRONG PHẪU THUẬT CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM

Trương Nguyễn Uy Linh *

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá khả năng thực hiện và kết quả của kiểu nối cao ống gan-hỗng tràng tận-tận theo Roux-en-Y trong phẫu thuật cắt nang ống mật chủ ở trẻ em.

Đối tượng - Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu được thực hiện trên 207 trường hợp cắt nang ống mật chủ từ 26 ngày – 15 tuổi tại bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả: Nối cao ống gan-hỗng tràng tận- tận được thực hiện trong 82,61% trường hợp. Không có trường hợp tử vong hay mổ lại. Với thời gian theo dõi sau mổ từ 22 - 46 tháng (trung bình: 32 ± 7,4 tháng), biến chứng được ghi nhận ở 14 bệnh nhi (6,76%), không có sự khác biệt giữa 2 kiểu nối tận-tận và tận-bên.

Kết luận: Nối cao ống gan-hỗng tràng tận-tận có tính khả thi và an toàn.

ABSTRACT :

Purpose: The aim of this study was to evaluate the possibility of realization and the result of high end-to-end Roux-en-Y hepaticojejunostomy anastomosis in choledochal cyst excision in children.

Material and methods: A follow-up study on 207 cases of choledochal cyst excisions, aged from 26 days to 15 years at Children’s Hospital N. 1, Ho Chi Minh City.

Results: High end-to-end Roux-en-Y hepaticojejunostomy anastomosis were carried out in 82,61% of cases. No patient needed reoperation, Mortality of this series was 0%. With time of follow-up was 22-46 months (average: 32 ± 7,4 months), complications was realized in 14 patients (6,76%) and no differences between two type of end-to-end and end-to-side anastomosis.

Conclusion: High end-to-end Roux-en-Y hepaticojejunostomy anastomosis was feasible and safe.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF