Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐÁNH GIÁ TƯƠNG QUAN GIỮA CÔNG THỨC BẠCH CẦU, C-REACTIVE PROTEIN VỚI VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở TRẺ EM

Nguyễn Đỗ Trọng *, Trương Nguyễn Uy Linh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Vai trò của các xét nghiệm máu trong chẩn đoán chính xác VRT cấp trẻ em còn chưa rõ ràng. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá các xét nghiệm phản ứng viêm (cụ thể là công thức bạch cầu, CRP) trong mối tương quan với VRT cấp, từ đó tính ra giá trị chẩn đoán của các xét nghiệm trên khi dùng riêng lẻ và kết hợp chung.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang phân tích.

Kết quả: Từ 01/02/2009 đến 30/9/2009, 243 trẻ đau bụng cấp đủ tiêu chuẩn được đưa vào nhóm nghiên cứu, trong đó có 140 trẻ (50,62%) được phẫu thuật cấp cứu cắt ruột thừa (nhóm 1), 103 trẻ (49,38%) được theo dõi không mổ (nhóm 2). Tuổi trung bình trong dân số nghiên cứu là 9,17. Nam giới thường gặp ở nhóm VRT cấp hơn với tỉ lệ nam/nữ là 2/1, trong khi ở nhóm 2, tỉ lệ đó là 5/4. Độ nhạy của số lượng bạch cầu là 89,43%, độ đặc hiệu là 26,77%, giá trị tiên đoán dương là 90,16%; của xét nghiệm CRP lần lượt là 68,29%, 29,41%, 94,38%. Khi kết hợp ba giá trị số lượng bạch cầu, CRP, tỉ lệ bạch cầu đa nhân trung tính thì độ nhạy sẽ là 93,75%, độ đặc hiệu là 15,21%, giá trị tiên đoán âm lên đến 100%.

Kết luận: Ơ trẻ đau bụng cấp nghi ngờ VRT cấp, nếu giá trị của ba xét nghiệm trên đều bình thường sẽ giúp khả năng loại trừ chẩn đoán lên đến 100%. 

ABSTRACT :

Objective: The role of laboratory tests in diagnostic of acute appendicitis is still unclear in peadiatric population. This research is to access the values of imflammatory markers (white blood cell count, neutrophil percentage, CRP) in acute appendicitis, seperatedly and conbined in clinical practice.

Methods: Cross-sectional descriptive study.

Results: From February 1st to September 30th, 243 patients admitted to hospital were included in the study. They were devided into two group: 140 patients (50,62%) with acute appendicitis (with and without perforated) in group 1, 103 patients with other nonsurgical problems and negative appendicectomy in group 2. Mean age was 9.17. Male were common than female with sex ratio was 2/1 (acute appendicitis) and was 5/4 in nonsurgical problems. The sensitivity, specificity, positive predictive value of white blood cell count were 89.43%, 26,77%, 90.16%; of CRP were 68.29%, 29.41%, 94.38%. When the three test were combined (WBC count, neutrophil percentage, CRP), the sensitivity was 93.75%, specificity 15.21%, negative predictive value 100%.

Conclusions: In children with acute abdominal pain, normal values of the triad (WBC count, neutrophil percentage, CRP) could exclude acute appendicitis to 100%.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF