Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TẮC RUỘT DO DÍNH SAU MỔ Ở TRẺ EM

Vương Minh Chiều*, Trương Nguyễn Uy Linh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tắc ruột do dính sau mổ ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo hàng loạt ca. Đối tượng là tất cả những bệnh nhi dưới 15 tuổi được chẩn đoán tắc ruột do dính sau mổ và được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả: Trong 5 năm từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 12 năm 2010 có 177 trường hợp tắc ruột do dính được phẫu thuật. Tuổi trung bình là 1,3 ± 0,3 tuổi (1 - 180 tháng). Tỷ lệ nam/nữ là 1,5/1. Viêm phúc mạc ruột thừa, viêm ruột thừa, lồng ruột, tắc ruột do dính là các nguyên nhân hàng đầu gây tắc ruột do dính sau mổ. Khoảng 75% tắc ruột do dính xảy ra trong năm đầu sau mổ. Khả năng hoại tử ruột cao hơn ở nhóm có đề kháng thành bụng, thân nhiệt >38oC hoặc bạch cầu >15000/mm3.

Kết luận: Chẩn đoán tắc ruột do dính sau mổ ở trẻ em tương đối khó. Một năm đầu sau mổ là khoảng thời gian xảy ra tắc ruột nhiều nhất. Đề kháng thành bụng, sốt, tăng bạch cầu máu là những dấu hiệu báo động khả năng hoại tử ruột.

ABSTRACT :

Objectives: The purpose of this study is to present clinical and paraclinical characteristics of postoperative adhesive bowel obstruction in children.

Methods: Case series. All cases of postoperative adhesive bowel obstruction under 15 years old are operated in Children’s hospital 1.

Results: From January 2006 to December 2010, 177 cases postoperative adhesive bowel obstruction are operated. The average age is 1.3 ± 0.3 years old (1 - 180 months). Male:female is 1.5/1. Surgical intervention of perforated appendicitis, nonperforated appendicitis, intussusception and adhesive bowel obstruction are the most common causes. Approximately 75% of cases occur in the first year after initial operation. Ability of intestinal necrosis is higher in group with abdominal wall resistance, temperature >38oC or number of blood leukocytes > 15000/mm3.

Conclusions: Postoperative adhesive bowel obstruction is relatively difficult to diagnose. Majority of cases occur in the first year after initial operation. Abdominal wall resistance, fever, increased blood leukocytes were alarming signs of necrotizing intestinal ability.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF