Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
NGHIÊN CỨU MỞ ĐA TRUNG TÂM VỚI LIỀU LINH HOẠT ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ SỰ DUNG NẠP CỦA ĐƠN TRỊ LIỆU TOPIRAMATE Ở NHỮNG BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH MỚI CHẨN ĐOÁN

Phạm Quỳnh Diệp*, Ninh Thị Ứng**, Lê Thị Khánh Vân***

TÓM TẮT :

Mục tiêu:Đánh giá khả năng dung nạp và hiệu quả của đơn trị liệu Topamax với liều linh hoạt ở những bệnh nhân động kinh mới được chẩn đoán, chưa điều trị hoặc thất bại với đơn trị liệu bằng một thuốc kháng động kinh khác.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mở can thiệp đa trung tâm sử dụngtopiramate liều linh hoạt đơn trị liệu trong 16 tuần trên bệnh nhi³ 5 tuổi mới được chẩn đoán động kinh, chưa được điều trị hoặc đã thất bại với 1 thuốc kháng động kinh khác.

Kết quả: Topiramate với liều trung bình 2,97mg/kg có hiệu quả trong 88,9% trường hợp có cơn động kinh toàn thể lẫn cơn động kinh cục bộ, động kinh mới chưa được điều trị cũng như đã thất bại với 1 đơn trị liệu; trong đó 70,1% hết cơn hoàn toàn, 16,2% giảm ³ 75% cơn và 2,6% giảm ³ 50%. Topiramate dung nạp tốt với 43,2% trường hợp có tác dụng ngoại ý nhẹ và không ảnh hưởng đến huyết đồ, chức năng gan thận, điện tim

ABSTRACT :

Objectives: Evaluation efficacy and safety of Topiramate monotherapy with flexible dosage in newly diagnosed epilepsy patients not yet treated or failed monotherapy with another antiepileptic drug.

Methods: Multicenter open-labeled interventional trial of using flexible dose of Topiramate monotherapy for 16 weeks in pediatric patients aged ³ 5 years who have new onset epilepsy, not yet treated or failed monotherapy with another antiepileptic drug.

Results: Topiramateat low average dose of 2.97 mg/kg shows effective in 88.9% cases remaining in the trial, including generalized and partial seizures, newly diagnosed not treated epilepsy and epilepsy having failed previous monotherapy with one antiepileptic drug. Among the good response cases, 70.1% are completely seizure free, 16.2% reduce ³ 75% seizure rate and 2.5% reduce ³ 50% seizure rate. Topiramate are also well tolerated with 43,2% of cases have mild adverse events and have no influence on hematology, liver and kidney function, electrocardiogram.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF