Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
TÌNH TRẠNG NHIỄM FLUOR RĂNG Ở CÁC RĂNG CỬA VÀ RĂNG CỐI LỚN VĨNH VIỄN THỨ NHẤT CỦA TRẺ 8 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoàng Trọng Hùng*, Ngô Thị Quỳnh Lan*

TÓM TẮT :

Fluor hoá nước máy được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 1990 với nồng độ 0,7±0,1 ppmF. Nồng độ này đã được điều chỉnh xuống 0,5±0,1 ppmF vào tháng 6 năm 2000. Tuy nhiên, không phải tất cả các quận/huyện trong thành phố đều được fluor hoá nước.

Mục tiêu:So sánh tình trạng nhiễm fluor răng ở các răng cửa và răng cối lớn vĩnh viễn thứ nhất, của trẻ 8 tuổi sống giữa 2 vùng có và không có fluor hoá nước tại thành phố Hồ Chi Minh năm 2011, và đánh giá sự nhất trí về tình trạng này giữa các nhóm răng cửa và răng cối lớn vĩnh viễn thứ nhất.

Phương pháp: Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện vào tháng 3 năm 2011. 2805 trẻ 8 tuổi sinh năm 2003, trong đó bao gồm 1926 trẻ ở vùng có fluor hoá nước và 879 trẻ ở vùng không có fluor hoá nước của thành phố Hồ Chí Minh, được chọn vào mẫu nghiên cứu theo kỹ thuật chọn mẫu xác suất phân tầng ngẫu nhiên nhiều bậc. Tình trạng nhiễm fluor răng được khám theo chỉ số Dean và Dean biến đổi (1942), bởi 3 điều tra viên đã được huấn luyện định và chuẩn hoá. Tỷ lệ % nhiễm fluor được ghi nhận dựa trên tỷ lệ % cá thể hay răng có điểm số nhiễm fluor từ rất nhẹ trở lên (điểm số Dean >=1). Kiểm định c2 và thống kê Kappa đã được áp dụng.

Kết quả: Tỷ lệ nhiễm fluor ở các răng cửa vĩnh viễn hàm trên và răng cối lớn vĩnh viễn thứ nhất khoảng 10% đến 13% ở trẻ 8 tuổi sống trong vùng có fluor hoá nước máy của thành phố, và tỷ lệ này khoảng 1% đến 3% ở trẻ cùng trang lứa sống ở vùng không có fluor hoá nước máy (p<0,001). Có một sự cách biệt nhỏ về tình trạng nhiễm fluor răng giữa các răng cửa giữa và các răng cửa bên vĩnh viễn ở những trẻ nghiên cứu. Hầu hết tình trạng nhiễm fluor răng ở các răng cửa và răng cối lớn vĩnh viễn thứ nhất của trẻ 8 tuổi sống ở vùng có fluor hoá nước ở dạng rất nhẹ và nhẹ, không quá 2% ở mức trung bình. Chỉ số Kappa về sự nhất về các mức độ nhiễm fluor răng giữa các răng cửa vĩnh viễn và răng cối lớn thứ nhất vĩnh viễn dao động từ 0,72-0,76.

Kết luận: Tỷ lệ nhiễm fluor trên các răng cửa và răng cối lớn vĩnh viễn thứ nhất là cao hơn đáng kể ở trẻ 8 tuổi sống trong vùng có fluor hoá nước máy so với vùng không có chương trình nàytại thành phố Hồ Chí Minh. Có những sự nhất trí cao về tình trạng nhiễm fluor răng giữa các răng cửa và răng cối lớn thứnhất vĩnh viễn ở trẻ 8 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh.

ABSTRACT :

Water fluoridation (WF) in HoChiMinh City (HCMC), Vietnam, started in January 1990 at 0.70.1 ppmF and adjusted to 0.50.1 ppmF in June, 2000. Not all HCMC is fluoridated.Objectives: To compare the prevalence of dental fluorosis in permanent incisors and first molars among 8-year-old children living in fluoridated and non-fluoridated areas in HCMC and to assess agreement between incisors and molars.

Methods: Cross-sectional study implemented in March 2011 on a multi-stratified probability sample of 2805 eight-year-old children born in 2003 (1926 in fluoridated and 879 in non-fluoridated areas). Dental fluorosis was measured using a modified Dean’s index on by 3 trained and standardized examiners. Prevalence figures include scores “very mild” or higher. Chi-square tests were used to test for statistical differences. The study used Kappa coefficient to assess agreement between scores for incisors and molars.

Results: The prevalence of children with fluorosis on the maxillary incisors and molars ranged from 10% to 13% among children living in fluoridated areas and between 1% and 3% among children living in non-fluoridated areas (p<0.05). There were small variation between central and lateral incisors. Most fluorosis in fluoridated areas were very mild and mild, but we reported a small prevalence of moderate fluorosis (<2%). Kappa values for agreement in fluorosis prevalence between incisors and molars were ranged from 0.72 to 0.76

Conclusions: The prevalence of dental fluorosis was higher among children living in fluoridated areas. The small proportion of moderate fluorosis should be further investigated to determine potential risk factors. There was good agreements in dental fluorosis between permanent incisors and first molars.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF