Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
KIỂM SOÁT ĐA YẾU TỐ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 CÓ TỔN THƯƠNG THẬN

Nguyễn Thị Thanh Nga*, Hoàng Trung Vinh**, Nguyễn Thị Bích Đào***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá mức độ kiểm soát đa yếu tố ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận.

Đối tượng nghiên cứu và Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, phân tích cótheo dõi dọc trên 124 bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận. Tất cả các đối tượng được định lượng glucose-máu lúc đói, insulin-máu, C-peptid - huyết thanh, HbA1c, cholesterol-máu, HDL-C, LDL-C, TG (triglycerides) trong máu. Dựa vào tiêu chuẩn đánh giá mức độ kiểm soát đa yếu tố của Hiệp hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam, xác định tỷ lệ % bệnh nhân đạt được các mức độ kiểm soát (tốt, chấp nhận được hoặc kém) về huyết áp và các chỉ số xét nghiệm nói trên ở các thời điểm trước điều trị và 6 tháng sau điều trị, và từ đó xác định mối liên quan giữa các chỉ số xét nghiệm này và huyết áp với độ lọc cầu thận.

Kết quả: Giá trị trung bình của các chỉ số xét nghiệm sau điều trị đều giảm cóý nghĩa so với trước điều trị. Sau 6 tháng điều trị, tỷ lệ % bệnh nhân đạt mức độ kiểm soát glucose, HbA1c và huyết áp ở các mức độ tốt và chấp nhận được đều tăng, p < 0,05; tỷ lệ % bệnh nhân với mức độ kiểm soát kém giảm so với trước điều trị, p < 0,05. Giá trị trung bình độ lọc cầu thận tăng dần khi mức độ kiểm soát glucose, HbA1c và huyết áp thay đổi từ kém đến chấp nhận được và tốt. Giữa biến đổi độ lọc cầu thận và thay đổi mức độ kiểm soát đối với rối loạn lipid-máu, sự khác biệt không cóý nghĩa thống kê.

Kết luận: Sau 6 tháng điều trị, tỷ lệ % bệnh nhân đạt mức độ kiểm soát glucose, HbA1c và huyết áp ở mức độ tốt và chấp nhận được đều tăng. Tỷ lệ % bệnh nhân ở mức độ kiểm soát kém giảm so với trước điều trị. Giá trị trung bình độ lọc cầu thận tăng dần khi mức độ kiểm soát glucose, HbA1c và huyết áp thay đổi từ kém đến chấp nhận được và tốt. Giữa biến đổi độ lọc cầu thận và thay đổi mức độ kiểm soát đối với rối loạn lipid-máu, sự khác biệt không cóý nghĩa thống kê.

ABSTRACT :

Objective: To assess the level of multi-factor control in type 2 diabetic patients with diabetic nephropathy

Patients and Methods: A prospective, descriptive and analysing study with longitudinal follow-up of 124 type 2 diabetic adults with diabetic nephropathy. The clinical parameters included fasting blood glucose, serum insulin concentration, serum C-peptide level, blood glucose, HbA1c, fasting total serum cholesterol, HDL-C, LDL-C and fasting serum triglycerides. Based on the criteria of VEDA, the levels of multifactor control are classified as good, acceptable and poor control. The percentage of patients with different levels of multifactor control for blood glucose index, HbA1c, blood pressure, cholesterol, HDL-C, LDL-C and TG was identified at the times before and 6 months after the treatment, then the correlation between these factors and glomerular filtration rate (GFR) was analysed.


 

Results: Mean values of fasting blood glucose, HbA1c, C-peptide, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, cholesterol and triglycerides were significantly reduced after 6 months of treatment. Percentage of patients in good and acceptable level(s) of control for blood glucose, HbA1c, blood pressure increased, p<0,05. Percentage of patients in poor level of control decreased compared to before treatment, p<0,05. Increased GFR was associated with the increase of level of multifactor control for blood glucose, HbA1c and blood pressure. Changes of GFR in different levels of control for lipidemia were not statistically significant.

Conclusion: After 6 months of treatment, percentage of patients with good and acceptable levels of control for blood glucose, HbA1c and blood pressure increased. Percentage of patients with poor level of control decreased. Increased GFR was associated with the level of control for blood glucose, HbA1c and blood pressure. Whereas, the changes of GFR were not statistically significant in different levels of control for lipidemia.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF