Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 4
SO SÁNH PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI THEO TRÌNH TỰ VỚI PHÁC ĐỒ BỘ BA CHUẨN

Trương Văn Lâm*, Mai Thanh Bình*, Nguyễn Minh Ngọc*, Nguyễn Kim lợi*, Nguyễn Ngọc Rạng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả phác đồ theo trình tự (TTT) diệt H. pylori so với phác đồ bộ ba chuẩn (BBC).

Phương pháp nghiên cứu: Có tất cả 117 bệnh nhân với H. pylori(+) được phân bổ ngẫu nhiên: 58 bệnh nhân được điều trị theo phác đồ trình tự x 10 ngày gồm: rabeprazole 20 mg ( 2 lần/ngày) + amoxicillin 1000 mg (trong 5 ngày đầu), sau đó rabeprazole 20 mg (2 lần/ngày)+ clarithromycin 500 mg (2 lần/ngày)+ tinidazole 500 mg (2 lần/ngày) (5 ngày sau). 59 bệnh nhân điều trị theo phác đồ bộ ba chuẩn rabeprazol 20mg (2 lần /ngày)+ amoxicillin 1000mg (2 lần / ngày) + clarithromycin 500 mg (2 lần/ngày) x14 ngày.

Kết quả: Phân tích theo phân bổ ngẫu nhiên ban đầu (ITT: intention-to-treat) thì tỉ lệ diệt H. pylori của phác đồ TTT 10 ngày cao hơn phác đồ BBC lần lượt là (73,5% so với 57,4%, P=0.035) và phân tích theo qui trình (PP: per-protocol)( 86,2% so với 66,1%, P=0,001).

 Kết luận: Nghiên cứu này cho thấy phác đồ điều tri TTT 10 ngày có hiệu quả tốt hơn so với phác đồBBC. Phác đồ TTTcó vai trò như điều trị đầu tay cho nhiễm H. pylori.

ABSTRACT :

Aim: To compare the efficacy of sequentialtherapy (SQT), for either 10 days, with a 14-day standard triple therapy (STT).

Methods: A total of 117 naive H. pylori-positive patients were randomized to receive:SQT for 10 days (SQT, n=58) including rabeprazole 20 mg twice daily (bid) associated with amoxicillin 1000 mg bid (early 5 d), followed by rabeprazole 20 mg bid associated with clarithromycin 500 mg bid plus tinidazole 500 mg bid (last 5 d); STT (n=59) including rabepazole 20 mg bid plus amoxicillin 1000 mg bid and clarithromycin 500 mg bid for 14 days.

Results: Eradication rates after SQT-10 were higher than that of after STT at both: intention to treat (73.5% vs. 57.4%, p=0.035) and per protocol analysis (86.2% vs. 66.1%, P=0.01)

Conclusions: This study shows that SQT 10 days is highly effective in H. pylori eradication. Sequential therapy may have a role as first-line treatment for H. pylori infection.

 Keywords: sequentialtherapy, standard triple therapy, Helicobacter pylori


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF