Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 4
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ HỆ SỐ KHUẾCH TÁN BIỂU KIẾN TRONG MỘT SỐ TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP TẠI GAN

Hồ Hoàng Phương*, Phạm Ngọc Hoa**, Nguyễn Duy Huề***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Mục tiêu: (1) Xác định giá trị hệ số khuếch tán biểu kiến trung bình của một số tổn thương gan thường gặp: nang gan, u mạch gan, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư biểu mô đường mật, di căn gan.(2) Xác định giá trị ngưỡng của hệ số khuếch tán biểu kiến cóý nghĩa để phân biệt giữa nhóm tổn thương gan lành tính vàác tính.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 212 tổn thương trên 160 bệnh nhân thuộc 5 nhóm tổn thương trên được chụp cộng hưởng từ khuếch tán đẳng hướng, tính giá trị hệ số khuếch tán biểu kiến, so sánh giá trị này giữa các nhóm tổn thương và rút ra giá trị ngưỡng để phân biệt giữa nhóm lành vàác tính.

Kết quả: Giá trị trung bình của hệ số khuếch tán biểu kiến của nang gan là 2,7 x 10-3 mm2/sec ± 0,30, u mạch gan 1,8 x 10-3mm2/sec ± 0,36, ung thư biểu mô đường mật 1,1 x 10-3mm2/sec ± 0,16, ung thư biểu mô tế bào gan 1,00 x 10-3mm2/sec ± 0,22, di căn 1,08 x 10-3mm2/sec ± 0,29. Có sự khác biệt cóý nghĩa thống kê giữa nhóm tổn thương gan lành tính vàác tính. Ngưỡng giá trị hệ số khuếch tán biểu kiến để phân biệt nhóm lành và ác là 1,47 x x 10-3 mm2 / sec với độ nhạy là 94,59 % và độ chuyên là 95,37%.

Kết luận: Cộng hưởng từ khuếch tán và hệ số khuếch tán biểu kiến có thể giúp phân biệt các tổn thương gan khu trú lành hay ác tính.

Từ khóa: Cộng hưởng từ khuếch tán, hệ số khuếch tán biểu kiến

ABSTRACT :

Introduction: Purpose: To (1) determine the average apparent diffusion coefficient (ADC) values of some frequent focal hepatic lesions: hepatic cysts, hemangiomas, hepatocellular carcinomas, cholangiocarcinomas and metastasis. (2) Determine the ADC threshold value to differentiate benign from malignant lesions.

Materials and methods: 212 lesions of 160 patients of those 5 focal hepatic lesion types were examined with isotropy diffusion weighted MR sequence. ADCs were measured and compared to define the ADC threshold value to differentiate benign from malignant lesions.

Results: The mean ADCs of hepatic cysts, hemangiomas, hepatocellular carcinomas, cholangiocarcinomas and metastasis were 2.7 x 10-3mm2/sec ± 0.30, 1.8 x 10-3mm2/sec ± 0.36, 1.00 x 10-3mm2/sec ± 0.22, 1.1 x 10-3mm2/sec ± 0.16and1.08 x 10-3mm2/sec ± 0.29 respectively. There was significantly different between benign and malignant lesions. The ADC threshold value to differentiate benign from malignant lesions was 1.47 x x 10-3 mm2 / sec with sensitivity of 95 % and specificity of 95%.

Conclusion: Diffusion-weighted MR imaging can help differentiate benign from malignant hepatic lesions

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF