Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 4
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT LÁC NGOÀI THỨ PHÁT Ở NGƯỜI TRÊN 15 TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 - 2012

Nguyễn Xuân Hiệp *, Nguyễn Hữu Quốc Nguyên**

TÓM TẮT :

Mục tiêu:Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả phẩu thuật lác ngoài thứ phát ở người trên 15 tuổi tại bệnh viện mắt trung ương năm 2011- 2012.

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả lâm sàng, tiến cứu, không có nhóm chứng. Có 80 bệnh nhân, nam chiếm 50%, tuổi trung bình là 27,86, độ lác ngoài thứ phát hầu hết là trên 20 độ.

Kết quả sau mổ 3 tháng là: tốt 75,60%, trung bình 17,75%, kém 6,85%. Nguyên nhân gây lác chủ yếu là tật khúc xạ và tổn hại võng mạc, thị thần kinh.Không có biến chứng nào đáng kể sau mổ.Sau mổ 3 tháng số bệnh nhân có kết quả tốt có xu hướng giảm và số bệnh nhân có kết quả trung bình và kém có xu hướng tăng.Ít trường hợp phải can thiệp lại. Tỷ lệ nhược thị giảm theo thời gian.

Kết luận: Sau 3 tháng phẫu thuật lác ngoài ở người trên 15 tuổi có kết quả tốt, chỉ có một số biến chứng chấp nhận được.

Từ khóa: đặc điểm lâm sàng lác ngoài thứ phát, phẫu thuật, biến chứng.

ABSTRACT :

Objective study: Studying the clinical characteristics and surgical results of secondary external strabismus in over 15-year-old patients at Central Ophthalmology Hospital from 2011 to 2012.

Design study: clinical description, sectional study, without control group. There are 80 patients, 50% males; average age 27.86, the degree of secondary external strabismus is almost over 20.

Results: After 3 months surgery, there are 75.6% good result, 17.75% medium result and 6.85% bad result. The causes of the secondary external strabismus are mainly disorders of refraction and damage of retina and optic nerve. There are no significant complications after surgery. After 3 months surgery, the number of patients with good result tends to decrease slightly, and the number of patients with medium and bad results tends to increase slightly. Only some patients have to resurvey. The percent of low vision tends to decrease time to time.

Conclusions: After 3 months surgery of secondary external strabismus in over 15-year-old patients are good results, only some acceptable complications.

Key words: clinical characteristics of secondary external strabismus, surgical results.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF