Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 4
THAY ĐỔI TÌNH TRẠNG SÂU RĂNG VÀ NHIỄM FLUOR RĂNG CỦA TRẺ 8 TUỔI, SAU ĐIỀU CHỈNH NỒNG ĐỘ FLUOR TRONG NƯỚC MÁYTẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoàng Trọng Hùng*, Ngô Đồng Khanh*

TÓM TẮT :

Fluor hoá nước máy được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1/1990 với nồng độ 0,7±0,1 ppm F và nồng độ này được điều chỉnh xuống 0,5 ±0,1 ppm F vào tháng 6 năm 2000. Thực tế, hệ thống nước máy tại thành phố Hồ Chí Minh đã không phủ hết khắp các quận/huyện của thành phố, do đó bản đồ fluor hoá nước của thành phố chia làm 3 vùng: Vùng fluor hoá nước máy ổn định (S2); Vùng fluor hoá nước máy không ổn định (S1) ; và vùng không có fluor hoá nước (S0).

Mục tiêu: Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá sự thay đổi sâu răng và nhiễm fluor răng của trẻ 8 tuổi sau điều chỉnh nồng độ fluor trong nước máy tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2000.

Đối tượng và phương pháp: Dữ liệu nghiên cứu được lấy từ dữ liệu của hai điều tra trên 2 nhóm trẻ 8 tuổi sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1990 và năm 2003. 2,722 trẻ 8 tuổi trong điều tra năm1998 (S2:1024, S1:901, S0:847) và 2805 trẻ trong điều tra năm 2011(S2:1006, S1:920, S0:879). Kỹ thuật chọn mẫu phần tầng xác xuất ngẫu nhiên được áp dụng cho cả 2 điều tra 1998 và 2011. Tình trạng sâu răng được ghi nhận theo tiêu chí WHO (1997) và tình trạng nhiễm fluor răng được ghi nhận theo chỉ số Dean. Thống kê số trung bình SMT-R và CFI được tính toán theo hướng dẫn của WHO. Kiểm định c2, kiểm định T cho 2 mẫu độc lập và phân tích ANOVA một yếu tố (kết hợp phương pháp Tukey) được áp dụng trong nghiên cứu này.

Kết quả: Thay đổi nồng độ fluor từ 0,7 xuống 0,5 ppm F đã không ảnh hưởng đến số trung bình SMT-R của trẻ 8 tuổi; trẻ 8 tuổi sống ở vùng có fluor hoá nước ổn định (S2) và không ổn định (S1) có số trung bình SMT-R thấp hơn đáng kể so với trẻ cùng trang lứa sống ở vùng không có fluor hoá nước (S0). Hơn nữa, việc thay đổi nồng độ fluor này đã làm giảm đáng kể CFI ở vùng S2 và S1.

Kết luận:Giảm nồng độ fluor trong nước máy tại thành phố Hồ Chí Minh từ 0,7 ppm xuống 0,5 ppm đã làm giảm đáng kể tình trạng nhiễm fluor nhưng vẫn duy trì hiệu quả giảm sâu răng cho trẻ 8 tuổi sống ở vùng fluor hoá nước ổn định và không ổn định của thành phố.

Từ Khoá: Fluor hoá nước máy, nhiễm fluor răng, sâu răng, 8 tuổi.

ABSTRACT :

Water fluoridation (WF) in HoChiMinh City (HCMC), Vietnam, started in January 1990 at 0.70.1 ppmF and adjusted to 0.50.1 ppmF in June, 2000 but it doesn’t cover the entire metropolitan area, determining three geographical areas: Fluoridated (S2), non-fluoridated (S0) and mixed (S1).

Objectives: To assess the effect of the 2000 change in (F) on caries and fluorosis in 8 year-old cohorts in each area.

*

Methods: Two multi-stratified probability surveys of cohorts born in 1990 and 2002. 2722 eight-year-old children were examined in 1998 (S2:1024, S1:901, S0:847) and 2805 in 2011 (S2:1006, S1:920, S0:879). Data for DMF-T (WHO criteria) and Dean’s index (CFI) were recorded by 5 standardized examiners. Chi-square test, independent sample T-test and One-way ANOVA were applied.

Results:Change in (F) for WF from 0.7 to 0.5 ppm did not affect the DMF-T of 8-year-old children; children living in the fluoridated area (S2), and mixed (S1) had lower DMFT than those in the non-fluoridated area (S0). The change in (F) was associated with reductions in CFI in S1 and S2.

Conclusions: reduction in (F) from 0.7 to 0.5 ppm produced reductions in fluorosis while maintaining effectiveness against caries.

Key words: Water fluoridation, enamel fluorosis, dental caries, 8-year-old children

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF