Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 4
NGUYÊN NHÂN MÀY ĐAY CẤP Ở TRẺ EM

Nguyễn Thị Diệu Thúy*; Lê Thị Minh Hương**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mày đay cấp ở trẻ em có xu hướng ngày một gia tăng, đôi khi bệnh nặng khiến trẻ phải nhập viện. Các công trình nghiên cứu về nguyên nhân gây mày đay cấp ở trẻ em còn chưa nhiều.Đề tài này được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân gây mày đay cấp ở trẻ em.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu cắt ngang trên 143 bệnh nhi mày đay cấp điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh nhân và gia đình được phỏng vấn về nguyên nhân nghi ngờ gây mày đay cấp và làm test IgE đặc hiệu với 13 dị nguyên thức ăn và 7 dị nguyên đường hô hấp.

 Kết quả: Kết quả nghiên cứu chỉ ra 72,6% bệnh nhi mày đay cấp không rõ căn nguyên. Trong nhóm căn nguyên được cho là gây mày đay cấp, nguyên nhân thường gặp nhất là do thuốc (47,1%), tiếp theo là do thay đổi thời tiết và do dị ứng thức ăn. Xét nghiện IgE đặc hiệu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có dị ứng với sữa và các thành phần của sữa chiếm tỷ lệ cao nhất (42,4%), tiếp theo là các dị nguyên đường hô hấp như lông chó, mèo, mạt nhà. Tuy nhiên không có mối liên quan giữa nhóm nguyên nhân qua hỏi bệnh và kết quả test IgE đặc hiệu.

Kết luận: Hầu hết mày đay cấp ở trẻ em không rõ căn nguyên. Test IgE đặc hiệu là một xét nghiệm mới có giá trị trong việc tìm nguyên nhân gây mày đay cấp ở trẻ em.


 ABSTRACT :

Nguyen Thi Dieu Thuy, Le Thi Minh Huong * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 4 - 2013: 229 - 233

Objectives: Urticarialin childrentendstobeincreasing, some severe urticarial in children require hospitalized. Theresearchon thecauses ofurticarialin childrenisstilllimited. This studywas conductedto determinethecausesofurticarialin children.

Subjects and Methods: This was across-sectional studyon143 children with urticarial who were inpatients at the National Hospital of Pediatrics. Children andtheirfamilieswere asked thesuspectedcausesofurticarialand performedtestsforspecificIgE with 13food allergensand7 respiratoryallergens.

Results: The study resultsshowed that the causes of 72.6% of children with urticarial wereunknown. In thegroup of suspected causesforacuteurticarial, themostcommon cause were medication(47.1%), followed byweather changesandfood allergies. The specific IgE results showedthatthe proportion of children with milk andmilk components allergies was thehighest(42.4%), followed byrespiratoryallergenssuchasdog and cat fur, dustmiteshouse. However, there were noassociation betweenthe suspectedcause by questionnairesand thespecific IgEtestresults.

Conclusion: The causes of mostofurticarialin children areunknown. Specific IgEtestisavaluableto findthecausesofurticarialin children.

Key words: Urticarial; causes

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF