Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 5
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỎNG TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA TỪ THÁNG 7/2013 ĐẾN THÁNG 6/2014

Nguyễn Viết Hải*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm dịch tễ học bỏng trẻ em điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Đánh giá kết quả bước đầu chăm sóc và điều trị bỏng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014.

Phương pháp nghiên cứu: 264 bệnh nhân bỏng được điều trị tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa từ 01/7/2013 đến 31/6/2014; Phương pháp: Mô tả cắt ngang, hồi cứu, tiến cứu.

Kết quả: Tuổi trung bình: 24,21 ± 25,58 tháng; max 221 tháng, min 04 tháng tuổi. tỷ lệ nam/nữ ≈1.5/1; Thường gặp ở các tháng 10, 12, 1,2,3, 10, 12; Diện tích bỏng trung bình: 13,33±7,21%, max 35,0%; Bỏng độ I - II chiếm 63,64%, độ II - III chiếm 35,61%; Tác nhân gây bỏng chủ yếu là nước sôi 233BN (88,26%); Ghép da tự thân 39 BN (14,8%); Thời gian nằm viện trung bình: 9,19 ± 5,41 ngày (01 - 27); Tai biến, biến chứng 36,74%, hầu hết là nhẹ, chủ yếu nhiễm khuẩn tại chỗ; Không có tử vong; BN khỏi bệnh và tiến triển tốt 88,26%, sẹo xấu 9,47%, chuyển tuyến trên 2,27%.

Kết luận: Bỏng trẻ em là một cấp cứu thường gặp, điều trị tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho kết quả tốt: không tử vong, biến chứng nhẹ.

Từ khóa: Bỏng, nạn nhân bỏng, bệnh viện nhi Thanh Hóa, ghép da tự thân, vật liệu thay băng.

ABSTRACT :

Objectives: Describe the epidemiological characteristics of children’s burns treated at Childrens Hospital Thanh Hoa; Evaluate the initial results of care and treatment of burns at Childrens Hospital Thanh Hoa from 6/2014 to 7/2013.

Subjects and Methods: 264 patients with burns were treated at Childrens Hospital from 01/7/2013 to 31/6/2014 Thanh Hoa; Methods: Describe cross, retrospective, prospective;

Results: The mean age: 24.21 ± 25.58 months; 221 months max, min 04 months. The proportion of male / female ≈1.5 / 1; Common in the October, 12, 1,2,3, 10, 12; The average burn area: 13.33 ± 7.21%, max 35.0%; Degree burns I - II accounted for 63.64%, level II - III accounted for 35.61%; Agents mainly boiling water burns 233BN (88.26%); Autologous skin transplant 39 patients (14.8%); The average length of hospital stay: 9.19 ± 5.41 days (01-27); Complications, complications 36.74%, mostly mild, mostly local infection; No deaths; BN cure and good progress 88.26%, bad scarring 9:47%, referral on 2:27%.

Conclusions: Burn children is a common emergency treatment at Childrens Hospital Thanh Hoa for better results: no deaths, minor complications.

Keywords:Burn, burn victims, the children’s hospital in Thanh Hoa, autologous skin grafting materials dressing changes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF