Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 5
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT ĐỂ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT SNODGRASS Ở LỖ TIỂU THẤP THỂ GIỮA VÀ THỂ SAU

Phạm Ngọc Thạch*, Nguyễn Hiền*, Đổng SơnTrà*, Lê Tấn Sơn**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Chúng tôi giới thiệu bệnh lý tật cong dương vật ở lỗ tiểu thấp, cách xử trí và kết quả điều trị của dị tật này nhưng vẫn bảo tồn được sàn niệu đạo giúp triển khai kỹ thuật Snodgrass trong việc tạo hình niệu đạo.

Phương pháp nghiên cứu: Trong thời gian từ 3/2012- 3/2015 tại bệnh viện Nhi Đồng 2 có 278 bệnh nhân lỗ tiểu thấp thể giữa và thể sau được làm thẳng dương vật vẫn bảo tồn sàn niệu đạo và được phẫu thuật tạo hình niệu đạo theo kỹ thuật Snodgrass; trong khi đó có 81 bệnh nhân lỗ tiểu thấp thể giữa và thể sau được làm thẳng dương vật với kỹ thuật cắt sàn niệu đạo và được làm phẫu thuật thì 1. Tất cả các bệnh nhân lỗ tiểu thấp thể giữa và thể sau trước mổ và sau khi làm test cương đều được đánh giá mức độ cong dương vật. Kỹ thuật làm thẳng dương vật ở nhóm phẫu thuật Snodgrass là kỹ thuật Nesbit có kèm theo hay không kỹ thuật Mollard; kỹ thuật làm thẳng dương vật ở nhóm phẫu thuật thì 1 là cắt sàn niệu đạo có kèm theo hay không kỹ thuật mở bao trắng mặt bụng dương vật với mảnh ghép bì hoặc kỹ thuật Nesbit. Tuổi phẫu thuật từ 12 tháng tuổi đến 15 tuổi, trung bình 5,8 tuổi; Đây là một nghiên cứu tiền cứu mô tả.

Kết quả: Tỉ lệ bảo tồn sàn niệu đạo để triển khai kỹ thuật Snodgrass sau điều trị cong dương vật vẫn ở lỗ tiểu thấp thể giữa và thể sau chiếm tỉ lệ 77,4% (278/359).

Trong nhóm 278 bệnh nhân được triển khai kỹ thuật tạo hình niệu đạo Snodgrass có 112 bệnh nhân được điều trị cong dương vật với kỹ thuật Nesbit trong đó bao gồm 85 bệnh nhân chỉ có kỹ thuật Nesbit và 27 bệnh nhân kỹ thuật Nesbit kết hợp kỹ thuật Mollard. Có 11 trường hợp cong tái phát chiếm tỉ lệ biến chứng chung 9,8% (11/112) sau ít nhất 6 tháng theo dõi;tất cả trường hợp tái phát này đều ở mức độ nhẹ và thuộc nhóm chỉ làm kỹ thuật Nesbit đơn thuần: 2 bệnh nhân tái phát được phẫu thuật lại làm thẳng dương vật kết hợp vá rò tiểu, 3 bệnh nhân phẫu thuật lại kết hợp chỉnh chuyển vị dương vật bìu và 6 bệnh nhân còn lại không can thiệp gì. Tỉ lệ biến chứng của nhóm chỉ làm Nesbit 12,9% (11/85) cao hơn 0% (0/27) của nhóm kết hợp kỹ thuật Nesbit và Mollard (p<0,05). Trong nhóm 81 bệnh nhân làm phẫu thuật thì 1 có cắt sàn niệu đạo (3 trường hợp sử dụng kèm kỹ thuật mảnh ghép bì, 5 trường hợp kèm kỹ thuật Nesbit) có 2 trường hợp tái phát cong mức độ nhẹ chiếm tỉ lệ 2,4% (2/81) (cả 2 trường hợp tái phát đều ở nhóm chỉ cắt sàn niệu đạo). Cả 2 trường hợp tái phát đều được giải quyết bằng kỹ thật Nebit ở phẫu thuật thì 2. Tỉ lệ tái phát cong dương vật của nhóm bảo tồn sàn niệu đạo 9,8% (11/112) cao hơn nhóm cắt sàn niệu đạo 2,4% (2/81) (p<0,05).

Kết luận: Tỉ lệ bảo tồn sàn niệu đạo để triển khai kỹ thuật Snodgrass sau điều trị cong dương vật ở lỗ tiểu thấp thể giữa và thể sau chiếm tỉ lệ 77,4% (278/359). Tỉ lệ cong dương vật tái phát ở nhóm bảo tồn sàn niệu đạo để triển khai kỹ thuật Snodgrass 9,8% (11/112) cao hơn nhóm cắt sàn niệu đạo 2,4% (2/81) (p<0,05). Tuy nhiên nếu làm thẳng dương vật- bảo tồn sàn niệu đạo với sự kết hợp kỹ thuật Nesbit và kỹ thuật Mollard 0% (0/27) thì tỉ lệ tái phát thấp hơn so với chỉ sử dụng kỹ thuật Nesbit đơn thuần 12,9% (11/85) (p<0,05).
Từ khóa: Cong dương vật, lỗ tiểu thấp, kỹ thuật Snodgrass.

ABSTRACT :

Purpose: We present the etiology, management and evaluation of the surgical results of chordee with hypospadias remaining on the urethral plate and usethe Snodgrass technique.

Methods: During the period from 3/2012 - 3/2015, the Children´s Hospital 2 had 278 patients with proximal hypospadias who underwent correction of chordee and urethroplasty with the Snodgrass technique; 81 patients underwent the first stage repair. All patients who had chordee with hypospadias received a test before and after surgery to assess the curvature of the penis. Penis straightening techniques in the group of Snodgrass techniques included Nesbitaccompanied by Mollard; penis straightening techniques in the group of stage 1 repairreceivedresection of urethral plate. Patients were agesfrom 12 months to 15 years old (mean age 5.8) ; this is a descriptive prospective study.

Results: 77.4% (278/359) of patients required the urethral plate in order to use Snodgrass technique. Among the 278 patients who underwent the surgery using Snodgrass technique, 112 patients receiving the surgery also received the Nesbit technique; 85 patientsreceived the Nesbit technique only and 27 patients had a combination of the Nesbit technique and Mollard technique. There were 11 cases of recurrent chordeewith a complication rate of 9.8% (11/112) after 6 months of follow-up; all these recurrent chordee cases were mild and received the Nesbit technique only: 2 patients with recurrent chordee to straighten the penis combined with closing of the urethral fistula; 3 patients with combinedpeno-scrotal transposition correction; 6 remaining patients required no intervention. Complication rate of the group receiving Nesbit technique was 12.9% (11/85) higher than 0% (0/27) of the group with the combination of Nesbit technique and Mollard technique (p <0.05). Among 81 patients who underwent the first stage repair with urethral transaction (3 cases using dermal graft techniques, 5 with Nesbit) 2 cases had mild recurrent chordee 2, 4% (2/81) Relapse rates with recurrent chordee in urethral plate conservation group was 9.8% (11/112) higher than the group with urethral plate transection by 2.4% (2/81) (p < 0.05).

Conclusions: The ratio treatment that still remain the urethral plate in order to use Snodgrass technique is 77.4% (278/359). The rate of recurrent chordee at conservation group urethral plate for complication rate of the group underwent Nesbit technique was 12.9% (11/85) higher than 0% (0/27) of the group with the combination of Nesbit technique and Mollard technique (p<0.05). However if straightening with urethral plate conservation with a combination of technical Nesbit and Mollard 0% (0/27), had lower recurring rates compared to just using simple techniques Nesbit 12, 9% (11/85) (p <0.05).

Key words: The etiology, Snodgrass technique.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF