Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
TÌNH HÌNH NGỘ ĐỘC THUỐC DIỆT CỎ PARAQUAT TẠI KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI – BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2004 – 2012

Nguyễn Thị Thủy Ngân*, Trần Minh Huy*, Hoàng Lan Phương*, Trần Quang Bính*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Paraquat (công thức hóa học là 1,1- dimethyl-4,4’- bipyridylium chloride)là thuốc diệt cỏ độc tính cao. Cho đến nay, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu và điều trị khỏi cho ngộ độc Paraquat, vì thế tỉ lệ tử vong vẫn còn tăng cao. Paraquat là một mối quan ngại lớn trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nguyên nhân tự tử nhiều bằng Paraquat là do việc có thể sử dụng rộng rãi, liều độc thấp và giá thành rẻ. Bài báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình ngộ độc Paraquat tại khoa Bệnh Nhiệt Đới bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2004 đến 2012.

Mục tiêu: Qua nghiên cứu đánh giá tình trạng ngộ độc Paraquat đang ngày càng tăng trong 9 năm trở lại đây, chúng tôi muốn đưa ra một số khuyến cáo về loại hóa chất độc hại này.

Phương pháp: Chúng tôi thực hiện nghiên cứu cắt ngang ngộ độc Paraquat bằng cách thu thập dữ liệu về bệnh trong 9 năm từ 2004 đến 2012.

Kết quả: Có 1561 bệnh nhân ngộ độc Paraquat tại khoa Bệnh Nhiệt Đới bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2004 đến 2012. Tuổi trung bình là 27,7, nam giới chiếm đa số (tỉ lệ nam và nữ là 1,7:1). Bệnh nhân ngộ độc đa phần là công nhân, sống ở các tỉnh phía Nam. Số lượng bệnh tăng dần theo từng năm. Tỉ lệ bệnh nặng và tử vong là 27,4%.

Kết luận: Ngộ độc Paraquat đang là vấn đề lớn ở nước ta. Kết quả nghiên cứu cho thấy cần có những thay đổi trong quy định quản lý độc chất nhằm giảm tỉ lệ ngộ độc Paraquat.

Từ khóa: ngộ độc Paraquat, thuốc diệt cỏ.

ABSTRACT :

Background: Paraquat (1,1- dimethyl-4,4’- bipyridylium chloride) is a highly toxic herbicide. Until now, no proven antidote or cure exists for paraquat poisoning, so the mortality rate is still increasing. Paraquat has been a matter of grave concern around the world, including Vietnam. The reason paraquat is such a widely used suicide agent in our country is due to its widespread availability, low toxic dose and relative low cost. The purpose of this article is to provide an overview of paraquat poisoning in the department of Tropical diseases, Cho Ray hospital from 2004 to 2012.

Objective: Through research, assessing the increasing of Paraquat poisoning in 9 years, we want to give some recommendations on this toxic chemical.

Method: a cross-sectional retrospective study of paraquat poisoning by collecting data for 9 years, from 2004 to 2012.

Result: There were 1561 patients of paraquat poisoning admitted to the department of Tropical diseases Cho Ray hospital from 2004 to 2012. The average age of patients was 27.7 and most of them were male (the ratio between male and female is 1.7:1). Workers accounted for 44.7% of all reported cases who lived mainly in southern provinces. The amount of poisoned cases were increasing every year. Overall severity and mortality rate is 27.4%.

Conclusion: Paraquat poisoning is seen as a major medical problem in our country. The study result supports the changing of a poison control rules and sees its existence as a way of decreasing the suicide cases due to paraquat poisoning.

Key words: paraquat poisoning, herbicide.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF