Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
ĐIỀU TRỊ BỆNH LYMPHOMA KHÔNG HODGKIN TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 1/2010 ĐẾN 9/2012

Võ Hữu Tín*, Huỳnh Anh Dũng*, Đào Thị Thắm*, Nguyễn Kim Cương*, Nguyễn Anh Tuấn**, Trần Thanh Tùng*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Lymphoma không Hodgkin (LKH) là bệnh thường gặp tại Khoa Huyết học. Từ 1/2010 - 9/2012, gần 400 bệnh nhân được chẩn đoán LKH nhập viện và điều trị. Nhằm đánh giá tình hình điều trị bệnh LKH trong thời gian qua, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này.

Mục tiêu: Khảo sát tình hình điều trị bệnh LKH tại Khoa Huyết học.

Đối tượng nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán xác định LKH nhập Khoa Huyết học từ 1/ 2010 - 9/ 2012.

Phương pháp nghiên cứu: tiền cứu mô tả cắt ngang

Kết quả và kết luận: Tuổi trung bình là 58 tuổi, nam mắc bệnh nhiều hơn nữ. 18% bệnh nhân cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. LKH tế bào B chiếm tỷ lệ cao hơn LKH tế bào T. LKH giai đoạn III, IV chiếm tỷ lệ là 58,5%. LKH có chỉ số IPI tốt chiếm đa số 59,7%. Đáp ứng hoàn toàn sau 6 chu kỳ: phác đồ CHOP: 73,6%, RCHOP: 84,4%. Điều trị duy trì bằng Rituximab: 13 bệnh nhân (3,7%). Tử vong: 14 bệnh nhân (3,9%).

Từ khóa: Lymphoma, Non Hodgkin, Rituximab, Đáp ứng hoàn toàn, Đáp ứng một phần.

ABSTRACT :

Background: Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) is a common disease at the Hematology Department, Cho Ray Hospital. From January 2010 to September 2012, there were 400 patients with diagnosed NHL, being admitted to the hospital and treated. To evaluate the situation of treating of NHL in the past, we conducted this study.

Objectives: survey the situation of treating NHL at Hematology Department.

Subject of study: All patients with diagnosed LKH from 1/2010 - 9/2012.

Method: perspective study.

Result and conclusion: The median age of patients was 58, males were more than females, 18% of patients residing in the Ho Chi Minh City. The proportion of patients with B cell NHL was higher than of T cell NHL. The percentage of the patients at stage III, IV was 58.5% collectively. Good IPI index accounted for 59.7%. Complete response after six cycles: RCHOP and CHOP were 84.4% and 73.6% repectively. The rate of maintenance therapy with Rituximab was 3,7% (13 patients). Mortality occupied 3.9% (14 patients).

Key word: Lymphoma, Non Hodgkin, Rituximab, Complete response, Partial response.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF