Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
BÁO CÁO 04 TRƯỜNG HỢP BỆNH ĐA U TỦY XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GHÉP TỰ THÂN TẾ BÀO GỐC MÁU NGOẠI VI KẾT HỢP VỚI VELCADE VÀ DEXAMETHASONE

Suzanne MCB Thanh Thanh*, Lê Phước Đậm*, Hoàng Thị Thúy Hà*, Nguyễn Trường Sơn***, Huỳnh Văn Mẫn****, Lê Hoàng Oanh**, Phù Chí Dũng****, Nguyễn Thị Bé Út*, Nguyễn Kim Cương*

TÓM TẮT :

Từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2012, tại Bệnh viện Chợ Rẫy có 4 trường hợp đa u tủy xương mới chẩn đoán. Bệnh nhân (BN) dưới 60 tuổi, không có bệnh lý đi kèm, khả năng vận động tốt và BN đồng ý ghép TBGMNV máu ngoại vi (TBGMNV) tự thân. Chúng tôi đã điều trị cho 4 BN bằng phác đồ Velcade, Dexamethasone (VD) 4 chu kỳ. 4 BN trên đạt lui bệnh đáp ứng một phần rất tốt (VGPR) và lui bệnh hoàn toàn (CR) sau 4 chu kỳ VD. Sau đó, chúng tôi gởi BN qua Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM để ghép TBGMNV tự thân. Sau ghép chúng tôi củng cố thêm 2 chu kỳ VD. Đánh giá đáp ứng của 4 trường hợp trên là lui bệnh hoàn toàn (CR). Chúng tôi nhận thấy phác đồ 4VD + Ghép + 2VD cho kết quả tốt và có thể thực hiện tại TP.HCM với sự phối hợp của 2 bệnh viện Chợ Rẫy và Truyền máu Huyết học TP.HCM.

Từ khóa: đa u tủy xương, VD, TBGMNV, lui bệnh hoàn toàn

ABSTRACT :

At Cho Ray Hospital from January 2012 to December 2012, there were 4 patients with newly diagnosed Multiple Myeloma. All patients, under 60 years old, who had no co-diseases and good performance status, agreed with autologous hematopoietic stem cell transplantation. The patients were received treatment with the four cycles of Velcade, Dexamethasone (VD). After the four-cycle VD treatment, the overall response rate was of very good partial response. Then, these patients were transferred to Blood Transfusion and Hematology Hospital HCMC for autologous hematopoietic stem cell transplantaion. The rate of CR was 100%. With the coordination between Cho Ray Hospital and Blood Transfusion and Hematology Hospital HCMC, we found that the schedule of VD in combination with autologous hematopoietic stem cell transplantation is able to get good results and be treated in HCMC.

Keywords: multiple myeloma, VD, autologous hematopoietic stem cell transplantation, complete response

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF