Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ ĐÔNG MÁU VÀ KHÁNG ĐÔNG SINH LÝ TRÊN BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU

Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn*, Phạm Quang Vinh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm một số yếu tố đông máu và kháng đông sinh lý trên bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS).

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả cắt ngang, chọn hai nhóm gồm 54 người khỏe mạnh bình thường và 67 bệnh nhân được chẩn đoán xác định huyêt khối tĩnh mạch sâu, từ tháng 05/ 2012 – 12/ 2012, tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả: tuổi trung bình bệnh HKTM là 52,6 tuổi. Tỷ lệ nữ: nam là 1,8:1. Huyết khối tĩnh mạch chi dưới chiếm đa số (50,7%). Các trị số Protein C, yếu tố VIII và PAI có giá trị chẩn đoán huyết khối tốt với PC có độ nhạy là 86,1% và độ đặc hiệu là 61,5%, yếu tố VIII có độ nhạy và độ đặc hiệu là 87,8% và 61,3%, PAI có độ nhạy và độ đặc hiệu là 53,7% và 98,2%. Tăng PAI, tăng yếu tố VIII và thiếu PC là ba yếu tố chiếm tỷ lệ cao (57,7%; 53,9% và 42,3%) trên bệnh nhân HKTM não. Tăng PAI, tăng yếu tố IX, VIII và giảm APCR là các yếu tố chiếm đa số ( 54,3%; 54,3%; 48,6%, 48,6%) trên bệnh nhân HKTM chi dưới.

Kết luận: Các trị số PC, yếu tố VIII và PAI có giá trị chẩn đoán huyết khối tốt.

Từ khóa: huyết khôi tĩnh mạch sâu, yếu tô đông máu, kháng đông sinh lý, độ nhạy, độ đặc hiệu, diện tích dưới đường cong ROC.

ABSTRACT :

Objective: The studying of coagulation factors and inhibitors on deep vein thrombosis paitents.

Methods: cross-sectional descriptive study, patients were deep venous thrombosis at Chợ Ray Hospital from May 2012 to December 2012.

Results: 67 patients confirmed with deep venous thrombosis (DVT), there were 24 males and 43 females with a mean age of 52.6 years. Protein C, VIII factor and PAI were good factor so that diagnosed DVT with specificity 61.5%; 61.3% and 98.2% on ROC > 0.70.

Conclusion: Protein C, VIII and PAI are good DVT diagnosed factors.

Key words: deep venuous thrombosis, coagulation factors, inhibitor factors, sensitivity, specificity, Area under ROC curve

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF