Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
UNG THƯ DI CĂN TỦY: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

Trần Quí Phương Linh*, Nguyễn Tiến Hiển*, Phạm Thị Thúy An*, Nguyễn Ngọc Mai*, Đào Thị Thu Hằng*, Nguyễn Ngọc Điệp**, Nguyễn Tự*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ung thư di căn là hiện tượng khối u nguyên phát lan xa đến các tạng, hạch và những vùng khác trong cơ thể, tạo nên những ổ ung thư mới. Ổ ung thư nguyên phát có thể rất nhỏ, đôi khi không phát hiện được trên lâm sàng, nhưng lại tạo nhiều ổ ung thư thứ phát rất lớn. Ung thư di căn tủy xương có thể có rất nhiều triệu chứng, làm giảm chất lượng cuộc sống và có thể dẫn đến tử vong.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư di căn tủy xương tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các bệnh nhân có kết quả tủy đồ là ung thư di căn tủy.

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang

Kết quả và kết luận: Khảo sát 20 bệnh nhân ung thư di căn tủy từ tháng 01/2011 đến 12/2012 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi nhận thấy tuổi trung bình của bệnh nhân là 56,5 ± 18,3, nam chiếm đa số (80%). Đa số các bệnh nhân đều có triệu chứng lâm sàng mơ hồ như đau xương (40%), mệt (25%), thiếu máu (75%), giảm tiểu cầu (45%), thiếu máu và giảm tiểu cầu (45%). Chẩn đoán lâm sàng là u tiền liệt tuyến (10%), u trực tràng, u gan, u não, bướu tuyến thượng thận mỗi loại chiếm tỷ lệ 5%, còn lại là 13 (65%) trường hợp không rõ nguyên nhân. Chỉ có 1 trường hợp có vị trí ung thư nguyên phát là carcinoma tuyến ở phế quản phổi.

Từ khóa: Ung thư tạng đặc, di căn, tủy xương

ABSTRACT :

Background: Metastatic cancer is the phenomena of primary tumor that involves in the other organs, glands and others parts of the body, creating new cancer. Primary cancer can be very small, sometimes we are not able to detecte clinically; however, it can create a large secondary cancer. Metastatic bone marrow cance have many systoms, which might reduce the quality of life and lead to death.

Objectives: Survey the clinical presentation and laboratory test of bone marrow metastasis at Cho Ray hospital.

Subject of study: All patients with diagnosed bone marrow metastasis.

Method: Perspective study.

Result and conclusion: Evalutation of bone marrow metastasis were explored with 20 patients at Cho Ray hospital from January 2011 to December 2012. The result shows that mean age was 56,5 ± 18,3, 80% male. Most of patients suffered from unclear clinical symptoms as paining in the bone (40%), fatigue (25%). Anemia (75%), thrombocytopenia (45%), anemia and thrombocytopenia (45%) were the most common symptoms. Clinical diagnosis included prostate tumor (10%), rectum tumor (5%), laryngeal carcinoma (5%), liver tumor (5%), brain tumor (5%), adrenal tumor (5%), and 13 of cases were unknown reason (65%). There was only one circumstance that has the position of primary cancer is carcinoma in bronchopulmonary.

Key words: solid tumor, metastasis, bone marrow.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF