Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
KHẢO SÁT 18 TRƯỜNG HỢP BAN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU HUYẾT KHỐI-TÁN HUYẾT URÊ HUYẾT Ở NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ

Nguyễn Thị Mỹ Hương*, Lại Thị Thanh Thảo**, Suzanne MCB Thanh Thanh**, Hồ Trọng Toàn**, Lý Quốc Hưng**, Đỗ Thị Minh Thơ**, Nguyễn Trường Sơn**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm lâm sàng, yếu tố tiên lượng bệnh và hiệu quả điều trị ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối-tán huyết urê huyết.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu hàng loạt ca, được thực hiện trên 18 bệnh nhân ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối-tán huyết urê huyết nhập viện Chợ Rẫy từ tháng 01/2012 đến tháng 02/2013.

Kết quả: Chúng tôi ghi nhận tỉ lệ tử vong sau 30 ngày đầu tiên của bệnh là: 44,4%, không có sự tương quan giữa Chỉ số đánh giá độ nặng lâm sàng (CSS: Clinical Severity Score) và tỉ lệ tử vong. Tỉ lệ bệnh nhân được thay huyết tương: 77,8%, số lần thay huyết tương trung bình: 8,4±4,6, thể tích huyết tương trung bình: 25,7 ± 15,7L, tỉ lệ đáp ứng hoàn toàn: 57,1%

Kết luận: Bước đầu chúng tôi ghi nhận các kết quả của nghiên cứu tương tự như y văn.

Từ khoá: ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối, tán huyết urê huyết

ABSTRACT :

Objective: to assess clinical characteristics, prognostic factors and respond to treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome.

Method: prospective, case serie study was carried out on 18 patients with thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome at Cho Ray hospital from January 2012 to Frebruary 2013.

Results: Overall 30-day mortality was 44.4%, we noted that there was no correlation between the Clinical Severity Score and fatality. 14 patient (77.8 %) received plasma exchange as the principle treatment, with a mean of exchanges was 8.4 ± 4.6 and a mean cumulative infused volume of L of fresh frozen plasma was 25.7 L ± 15.7 L. The rate of complete response was with platelet count of 100G/L was 57.1%.

Conclusion: The results of our study was the same with previous studies.

Keywords: thrombotic thrombocytopenic purpura, hemolytic uremic syndrome

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF