Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG NGOẠI KIỂM TRÊN HỆ THỐNG MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC VÀ ĐÔNG MÁU TẠI KHOA HUYẾT HỌC TỪ NĂM 2011 – 2012

Nguyễn Thị Thảo*, Trương Ngọc Quyên*, Nguyễn Thị Thoa *, Trần Thị Ánh Tuyến*, Hồ Trọng Toàn*, Trần Thanh Tùng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá tình hình đảm bảo chất lượng xét nghiệm huyết học tại Khoa Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng: Máy phân tích huyết học tự động SYSMEX XT Series, và máy đông máu tự động Behnk Elektronik Thrombolyzer.

Phương pháp: “Mô tả cắt ngang” 24 mẫu công thức máu với 10 thông số (Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, MPV, PLT, RBC, WBC, RDW-IN-CV) và 24 mẫu đông máu gồm 5 thông số (Fibrinogen, aPTT-ratio, aPTT-seconds, PT-INR, PT-seconds) đã tham gia chương trình ngoại kiểm tra trong vòng 24 tháng (từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012)

Kết quả: Công thức máu: Kết quả đạt yêu cầu là 96% (2011), 100% (2012), tổng 2 năm 2011 và 2012 là 98%. Xét nghiệm đông máu: Kết quả đạt yêu cầu là 72% (2011), 98% (2012), tổng 2 năm 2011 và 2012 là 85%.

Bàn luận: Là xét nghiệm sẽ có sai số, nhưng khác nhau ở mức độ sai số. Trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm nếu chúng ta làm tốt khâu kiểm tra chất lượng (nội kiểm tra và ngoại kiểm tra) là một phần của đảm bảo chất lượng (QUALITY ASSURANCE – QA ) thì sẽ phát hiện được sai số và nguyên nhân gây sai số, để đề ra biện pháp khắc phục các sai số xãy ra, để hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót, giúp cho kết quả xét nghiệm ngày càng tin cậy hơn.

Từ khóa: Xét nghiệm huyết học, công thức máu, xét nghiệm đông máu, kiểm tra chất lượng, nội kiểm tra, ngoại kiểm tra, sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống, Z-Score (SDI).

ABSTRACT :

Objective: Assess the quality assurance OF hematology tests at Cho Ray Hospital’s Laboratory of Hematology.

Subjects: Automatic system of Sysmex XT Series analyzer and Behnk Elektronik Thrombolyzer.

Methods: A cross-sectional descriptive study of 24 samples of blood for cell blood count (CBC) with 10 parameters (Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, MPV, PLT, RBC, WBC, RWD-IN-CV) and 24 samples of blood for coagulation tests with 5 parameters (Fibrinogen, APTT-ratio, APTT-seconds, PT-INR, PT-seconds.) (joined the EQA program within 24 months from 01/ 2011 to 12/2012).

Results: CBC: There were 96 percent of accepted results (2011), 100% accepted (2012), and 98% accepted (2011-2012). Coagulation test: There were 96 percent of results of accepted (2011), 100% accepted (2012), and 98% accepted (2011-2012).

Conclusion: Tests have many different degrees of variation. In the Quality Control system, the better we apply the quality checking program (Internal and External quality control, a part of quality assurance (QA), the better we notify the variables and their causes. Therefore, we recommented same solutions to decrease The variables mininally and help our test results more beleivable

Keywords: CBC (cell Blood Count), coagulation tests, quality control program, Internal Quality, External Quality, Random Variable, Systematic Variable, Z-Score (SDI).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF