Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CARCINÔM TẾ BÀO GAI THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Trần Minh Thông*, Trần Phan Chung Thủy**, Huỳnh Kim Hồng Văn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đặc điểm lâm sàng carcinôm tế bào gai thanh quản.

Đối tượng và phương pháp: Cắt ngang mô tả hàng loạt ca, 211 bệnh nhân carcinôm tế bào gai thanh quản được phẫu thuật tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 01/ 2008 đến tháng 02/ 2012.

Kết quả và bàn luận: Đa số gặp ở nam giới 95,73%, nữ giới 4,27%. Ba triệu chứng thường gặp nhất là khàn tiếng 93,36%, khó thở 44,55%, rối loạn nuốt 18,48%. Khàn tiếng xuất hiện ở giai đoạn sớm, các triệu chứng khác ở giai đoạn trễ hơn. Đa số bệnh nhân nhập viện ở giai đoạn muộn khi triệu chứng đã kéo dài. Vị trí xuất phát của u từ thanh môn 81,04%, thượng thanh môn 18,01%, hạ thanh môn 0,95%. Carcinôm tại thanh môn thì lan tràn đến các tầng thanh quản khác trước khi xâm lấn cấu trúc xung quanh thanh quản và di căn hạch. Carcinôm tại thượng thanh môn, hạ thanh môn có tỉ lệ xâm lấn cấu trúc xung quanh thanh quản và di căn hạch cao.

Từ khoá: Carcinôm tế bào gai thanh quản, đặc điểm lâm sàng.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the clinical feature of squamous cell carcinoma of larynx.

Material and methods: Descriptive cross section study, 211 patients of squamous cell carcinoma of larynx which were operated at Cho Ray Hospital from January 2008 to February 2012.

Result and discussion: The percentage of male patients (95.73%) was much more than female patients (4.27%). The three most common symptoms were hoarseness (93.36%), dyspnea (44.55%) and dysphagia (18.48%). Hoarseness appeared at early stage. The other symptoms appeared at later stage. Most of the patients were treated at late stage when the symptom appeared for a long time. The tumors located glottis (81.04%), supraglottis (18.01%) and infraglottis (0.95%). Carcinoma of glottis diffusely invaded other sites of larynx before tumor cells infiltrated peri-larynx and metastasized lymph nodes. Carcinoma of supraglottis and infraglottis invaded peri-larynx and metastasized lymph nodes with high frequency.

Key words: Squamous cell carcinoma, clinical feature.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF