Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
VAI TRÒ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN SỎI TÚI MẬT, VIÊM TÚI MẬT CẤP CÓ ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT VÀ GIẢI PHẪU BỆNH

Lê Thanh Toàn*, Hoàng Văn Thịnh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá vai trò của siêu âm qua việc xác định độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, giá trị tiên đoán dương và âm trong chẩn đoán sỏi túi mật, viêm túi mật cấp (đối chiếu với kế quả phẫu thuật, giải phẫu bệnh).

Đối tượng - Phương pháp: Hồi cứu - Mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2012, có 239 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Siêu âm chẩn đoán sỏi túi mật 184 bệnh nhân, viêm túi mật cấp 81 bệnh nhân. Sau mổ chẩn đoán sỏi túi mật 192 bệnh nhân, viêm túi mật cấp 95 bệnh nhân. Kết quả giải phẫu bệnh viêm túi mật cấp 39 bệnh nhân.

Kết luận: +Siêu âm chẩn đoán Sỏi túi mật có độ nhạy 95,31%, độ đặc hiệu 98,87%, độ chính xác 95,81%, giá trị tiên đoán dương 99,46%, giá trị tiên đoán âm 83,64% (đối chiếu với kết quả phẫu thuật). Siêu âm có vai trò quan trọng trong phát hiện, chẩn đoán xác định sỏi túi mật. +Siêu âm chẩn đoán Viêm túi mật cấp có độ nhạy 87,18%, độ đặc hiệu 76,50%, độ chính xác 78,24%, giá trị tiên đoán dương 41,98%, giá trị tiên đoán âm 96,84% (đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh). Siêu âm có vai trò định hướng, chẩn đoán ban đầu viêm túi mật cấp.

Từ khóa: siêu âm, sỏi túi mật, viêm túi mật cấp.

ABSTRACT :

Objectives: Assess the role of ultrasound through the determination of the sensitivity, specificity, accuracy, positive and negative predictive value in the diagnosis of gallstones, acute cholecystitis (compared with the results of the surgery and the pathology).

Methods: Retrospective - Described a case series.

Results: From January to June 2012, 239 patients were included in the study. Ultrasound diagnosis were 184 patients with gallbladder stones, 81 patients with acute cholecystitis. Postoperative diagnosis were 192 patients with gallbladder stones, 95 patients with acute cholecystitis. Results of the pathology were 39 patients with acute cholecystitis.

Conclusions: + Ultrasound diagnosis of gallbladder stones with a sensitivity of 95.31%, 98.87% specificity, 95.81% accuracy, positive and negative predictive value of 99.46% and 83.64% (compared with the results of surgery). Ultrasound plays an important role in the detection and diagnosis of gallstones. + Ultrasound diagnosis of acute cholecystitis had a sensitivity of 87.18% and a specificity of 76.50%, 78.24% accuracy, positive and negative predictive value of 41.98% and 96.84% (compared with the results of the pathology). Ultrasound role orientation and initial diagnosis of acute cholecystitis. 

Key words: Ultrasound, gallstones, cholecystitis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF