Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
TÍNH QUAN TRỌNG CỦA ĐỘ CHÊNH ALBUMIN HUYẾT THANH-DỊCH MÀNG PHỔI TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI

Lê Ngọc Hùng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá vai trò của độ chênh albumin huyết thanh-dịch màng phổi như là phương pháp phân biệt giữa tràn dịch màng phổi dịch thấm với tràn dịch màng phổi dịch tiết.

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu hồi cứu quan sát. Khảo sát 124 kết quả xét nghiệm dịch màng phổi với các thông số cơ bản protein toàn phần, albumin, glucose, lactate dehydrogenase (LDH), và các thông số tương tự trong mẫu máu được lấy đồng thời hoặc chung quanh ngày lấy dịch màng phổi. Các thông số lâm sàng và cận lâm sàng liên quan được thu nhận để chẩn đoán căn nguyên bệnh lý. Tiêu chuẩn Light được áp dụng để chẩn đoán phân biệt dịch thấm-dịch tiết. Độ chênh albumin giữa huyết thanh-dịch màng phổi được tính toán. Độ nhạy, độ chuyên, khả năng chẩn đoán dương, khả năng chẩn đoán âm và độ đúng được tính toán cho từng thông số dựa theo bảng số 2x2.

Kết quả: Có 57 bệnh nhân có tràn dịch màng phổi do bệnh lý liên quan dịch thấm và 67 bệnh nhân do bệnh lý liên quan dịch tiết được khảo sát. Với tiêu chuẩn Light, độ nhạy, độ chuyên, và độ đúng là 50,1%, 96,7% và 76,1% theo thứ tự cho phân biệt dịch thấm từ dịch tiết. Các thông số khác có độ nhạy và độ chuyên < 80%. Độ chênh albumin huyết thanh-dịch màng phổi ≥ 1, 2 g/dL có độ nhạy, độ chuyên và độ đúng cho chẩn đoán tràn dịch màng phổi dịch thấm là 93,9%, 83,9% và 89,1%, theo thứ tự. Độ chênh albumin huyết thanh-dịch màng phổi giúp điều chỉnh chẩn đoán tràn dịch dịch thấm của các yếu tố khác với tỉ lệ dương từ 19,4 đến 57,7%.

Kết luận: Độ chênh albumin huyết thanh-dịch màng phổi có giá trị cao trong chẩn đoán phân biệt dich thấm và dịch tiết trong tràn dịch màng phổi.

Từ khóa: tràn dịch màng phổi, độ chênh albumin huyết thanh-dịch màng phổi, độ nhạy, độ đặc hiệu, độ đúng.

ABSTRACT :

Background/Objectives: The aim of study was to evaluate the significance of serum pleural effusion albumin gradient as method of differentiating pleural transudates from exudates.


Methods: Study method was retrospective and descriptive. Investigate 124 results of pleural fluids with basic variables as total protein, albumin, glucose and lactate dehydrogenate (LDH), and the correspondent variables in blood samples collected simultaneously or around the day of pleural fluid collection. Other laboratory findings and clinical parameters as well as the final diagnosis of disease were recorded. The Light criteria were applied for differentiating between transudative-exudative pleural fluids. The serum-effusion albumin gradient was calculated. The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive and accuracy values were calculated for each variable based on the use of 2x2 tables.

Results: Fifty seven (57) patients with pleural effusion due to diseases-related transudates and 67 with diseases-related exudates were investigated. With Light criteria, the sensitivity, specificity and accuracy were 50.1%, 96.7% and 76.1 % respectively for separation transudates from exudates. The other parameters had the sensitivity and specificity lesser than 80%. The serum-effusion gradient ≥ 1,2g/dl had the sensitivity, specificity and accuracy for diagnosis of pleural transudates as 93.9%, 83.9% and 89.1%, respectively. The serum-effusion albumin gradient had adjusted the diagnosis of pleural transudates with positive percentage from 19.4 to 57.7%.

Conclusions: The serum-effusion albumin gradient (SEAG) had a highly significant value in differentiating pleural transudates from exudates.

Keywords: pleural effusion, serum-effusion albumin gradient, sensitivity, specificity, accuracy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF