Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
TÁC NHÂN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ KHUYNH HƯỚNG ĐỀ KHÁNG SINH 5 NĂM TỪ 2008 – 2012 TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Trần Thị Thanh Nga*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Nhiễm khuẩn huyết là một trong những bệnh lý nguy hiểm, gây nhiễm khuẩn lan tỏa, ảnh hưởng lên các cơ quan, và hiện nay vẫn là một trong những căn nguyên chủ yếu gây bệnh nặng và tử vong, việc đánh giá về phương diện vi khuẩn học và sự đề kháng kháng sinh với các kháng sinh đang dùng trong điều trị hiện nay nhằm xây dựng một phác đồ điều trị thích hợp cho các nhiễm khuẩn tại bệnh viện Chợ Rẫy(1,5,8,9).

Mục tiêu: Khảo sát sự phân bố của các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp và huynh hướng đề kháng kháng sinh của chúng tại Bệnh Viện Chợ Rẫy.

Phương pháp: Hồi cứu, mô tả cắt ngang. Thu thập dữ liệu kết quả phân lập, định danh vi khuẩn và kết quả kháng sinh đồ từ cấy máu dương tính tại BV. Chợ RẫyTP. HCM từ năm 2008 đến năm 2012.

Kết quả: Tổng cộng có 8.665 chủng vi khuẩn phân lập được từ các bệnh nhân có chỉ định cấy máu. Các vi khuẩn thường gặp là: Escherichia coli; Staphylococcus aureus; Klebsiella spp; Acinetobacter.baumannii; Pseudomonas aeruginosa; và một loại khác. Có khác biệt về mức độ kháng thuốc giữa các nhóm vi khuẩn. Các vi khuẩn Gram âm kháng với nhiều loại kháng sinh nhưng mức độ kháng thấp hơn các cầu khuẩn gram dương. Chưa ghi nhận được chủng vi khuẩn đường ruột kháng carbapenem và vi khuẩn S. aureus kháng vancomycin. Các trực khuẩn gram âm không lên men có tần suất kháng cao với các kháng sinh.

Kết luận: Tác nhân gây bệnh thường gặp nhất là Escherichia coli; Staphylococcus aureus; đặc biệt Acinetobacter baumanii và Pseudomonas aeruginosa, vi khuẩn này có huynh hướng đề kháng cao với tất cả các kháng sinh thường dùng như ceftazidim…và ngay cả Carbapenem chỉ còn nhạy cảm tốt với Colistin. Cần lưu ý ngay đến tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân, các triệu chứng lâm sàng, nhất là thời gian nằm điều trị tại tuyến trước để nhanh chóng phát hiện nhiễm khuẩn huyết và điều trị kịp thời.

Từ khóa: Nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết.

ABSTRACT :

Introduction: Sepsis is one of the dangerous diseases, infections spread, impact on organs, and today is still one of the main causes of severe illness and death. The cultivation, isolation, identification and antibiotic made from blood cultures to identify the cause of sepsis will contribute great efforts to correct diagnosis and treatment for patients. Besides, in terms of the assessment of bacteriology and antibiotic resistance of the antibiotics used in the current treatment, these data helps to develop an appropriate treatment regimen for bacterial infections in the hospital Cho Ray.

Objectives: To survey the distribution of bacterial sepsis Common trends and their antibiotic resistance.

Methods: Retrospective, cross-sectional descriptive. Data collection results isolation, identification of bacteria and antimicrobial susceptibility results from blood culture in Cho Ray Hospital from 2008 to 2012.

Results: A total of 8665 strains isolated from patients with blood cultures indicated. These are common bacteria: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella spp; Acinetobacter.baumannii, Pseudomonas aeruginosa, and another category. There are differences between the levels of drug-resistant bacteria. The Gram-negative bacteria resist to multiple antibiotics but lower levels of resistant than gram-positive bacteria. Not recorded Enterobacteriaceae carbapenem-resistant and S. aureus resistant to vancomycin. The gram-negative bacilli no fermented with the high frequency of antibiotic resistance.

Conclusion: Most commonly pathogens Escherichia coli, Staphylococcus aureus, especially P. aeruginosa and Acinetobacter baumanii, bacteria tend to highly resistant to all commonly used antibiotics such as carbapenems Ceftazidim ... and even Carbapenem just have good sensitive to Colistin. It should be noted immediately to the infection status of the patient, the clinical symptoms, is treated at the time for quick online before sepsis detection and timely treatment.

Keywords: Bacterial infections and sepsis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF