Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
NHIỄM KHUẨN Ổ BỤNG - CÁC VI KHUẨN THƯỜNG GẶP VÀ KHUYNH HƯỚNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH

Trần Thị Thanh Nga*, Nguyễn Tấn Cường**, Phạm Hữu Thiện Chí**, Đoàn Tiến Mỹ

TÓM TẮT :

Mở đầu: Nhiễm khuẩn ổ bụng là nhiễm khuẩn phổ biến trong ngoại khoa; là một trong những bệnh lý cấp tính nguy hiểm, gây nhiễm khuẩn lan tỏa, ảnh hưởng lên các cơ quan và có thể gây các hậu quả tức thời như Schock, DIC và tử vong.

Mục tiêu: Khảo sát sự phân bố của các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn ổ bụng thường gặp và khuynh hướng đề kháng kháng sinh của chúng. Theo dõi giám sát liên tục sự nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Gram âm gây NKOB. So sánh Ertapenem với các kháng sinh khác.

Phương pháp: Tiền cứu. Nghiên cứu dịch tễ đa trung tâm gần 120 quốc gia trên thế giới, Việt Nam có 4 trung tâm: BV. Chợ Rẫy, BV. Bình Dân, BV. Việt Đức, BV Bạch Mai. Chọn các tác nhân gây NKOB bệnh phẩm là các mũ, dịch từ nhiễm khuẩn trong ổ bụng lấy trong lúc phẫu thuật. Dữ liệu về định danh vi khuẩn từ bệnh phẩm NKOB và kết quả kháng sinh đồ tại BV. Chợ Rẫy từ năm 2009-2011, được phân tích bởi IHMA.

Kết quả: Phân lập được 300 chủng vi khuẩn từ các bệnh nhân có NKOB. Các vi khuẩn thường gặp là: E. coli (70%), Klebsiella spp. (40%), Staphylococcus aureus (8%); Pseudomonas aeruginosa chiếm tỉ lệ 3%. Có khác biệt về mức độ kháng thuốc giữa các nhóm vi khuẩn. Các vi khuẩn đường ruột kháng với nhiều loại kháng sinh nhưng mức độ kháng thấp với nhóm Carbapenem.

Kết luận: Kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm phải khởi sự càng sớm càng tốt, ngay khi chẩn đoán được xác lập và lên kế hoạch phẫu thuật. Sử dụng kháng sinh hợp lý để tăng hiệu quả điều trị và hạn chế sự kháng thuốc của vi khuẩn. Những nguyên tắc chính trong NKOB dựa trên sự đúng lúc và thích hợp của kháng sinh điều trị và phẫu thuật.

Từ khoá: Nhiễm khuẩn; Nhiễm khuẩn ổ bụng.

ABSTRACT :

Introduction: Intra abdominal infection (IAIs) is a common infection in a surgical; it is an acute disease of the dangerous spread of infection that affects organs and can cause immediate consequences such as shock, DIC and mortality.

Objective: To survey the distribution of the bacteria that cause common infections abdominal and tend their antibiotic resistance. Continuous monitoring antibiotic hypersensitive Gram-negative bacteria cause NKOB. Comparing Ertapenem with other antibiotics.

Methods: Prospective study. Multi-center epidemiological studies nearly 120 countries in the world, Vietnam has four centers: Cho Ray Hospital, Binh Dan Hospital, Vietnam-German Hospital and Bach Mai Hospital. Select samples caused IAIs such as pus, fluid from IAIs spread in surgery. Data of isolated bacteria from samples of IAIs and antibiotic results in Cho Ray Hospital from 2009-2011. Data were analyzed by IHMA (USA).

Results: Isolation of 300 bacteria from patients with NKOB. These are common bacteria: E. coli (70 %), Klebsiella spp. (40 %), Staphylococcus aureus (8 %), Pseudomonas aeruginosa accounting rate is 3 %. There are differences between the levels of drug-resistant in bacteria. The intestinal bacterium resists many antibiotics, but has low levels of carbapenem resistance.

Conclusion: Empirical antibiotic treatment should start as soon as possible, as soon as the diagnosis is established and surgical planning. Rational uses of antibiotics increase the effectiveness of treatment and limited resistance of bacteria. These principles in IAIs based on the appropriate usage of antibiotics and surgical treatment.

Keywords: Infection, IAIs

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF