Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
GIÁM SÁT QUY TRÌNH VỆ SINH BỆNH VIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ATP

Nguyễn Phúc Tiến*, Lê Thị Kim Anh*, Lê Thị Anh Thư*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả thực hiện quy trình vệ sinh các bề mặt môi trường, trang thiết bị y tế tại bệnh viện Chợ Rẫy bằng phương pháp định lượng ATP với máy đo độ sạch HY-LiTE2; qua đó đưa ra những khuyến cáo về việc làm vệ sinh tại các khoa phòng trong bệnh viện.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả, phân tích, thực hiện tại các đơn vị hồi sức tích cực trong bệnh viện. Kết quả đánh giá dựa trên lượng ATP có mặt trong mẫu thử thông qua cường độ ánh sáng phát ra mà máy HY-LiTE 2 đo được (được biểu diễn bằng đơn vị ánh sáng tương đối-RLU- Relative light unit) hoặc log10(RLU). Giá trị RLU đo được tỉ lệ thuận với lượng ATP, do đó tỷ lệ thuận với lượng vi sinh vật có trong mẫu.

Tiêu chí đánh giá: Các mẫu Đạt khi trị số đo: <= 100 RLU và Không đạt khi trị số đo: > 100 RLU

Kết quả: Tổng cộng khảo sát 255 mẫu tại đơn vị hồi sức tích cực của các khoa: Phẫu thuật gây mê hồi sức (N=94), Khoa Hồi sức cấp cứu (N=51), Hồi sức ngoại thần kinh (N=48), Hồi sức Phẫu thuật tim (N=32), Phòng mổ tim hở (N=17) Khoa Bnh nhiệt đới (N=8), Đơn vị Ghép tủy (Khoa Huyết học lâm sàng)(N=5). Kết quả cho thấy tỷ lệ làm vệ sinh đạt chuẩn tại các đơn vị hồi sức nhìn chung là 82,75%; Phân bố ở các khoa khác nhau: Phòng mổ chung 94,7%; Phòng mổ tim: 66,7%; Hồi sức cấp cứu: 97,2%; Hồi sức ngoại thần kinh: 70,8%; Phẫu thuật tim hở: 68,8%. Khảo sát bề mặt kết quả cho thấy độ sạch của bề mặt bàn mổ cũng mới chỉ đạt 88,1%; bề mặt bàn dụng cụ trong phòng mổ cũng chỉ mới đạt 85%. Tất cả các mẫu không đạt độ sạch đều được làm vệ sinh lại, kết quả đo sau khi vệ sinh đều đạt yêu cầu.

Kết luận: Việc làm vệ sinh các bề mặt còn chưa được đầy đủ, và không đồng đều giữa các khoa. Việc định lượng ATP để giám sát mức độ đạt của quy trình làm vệ sinh các bề mặt môi trường, trang thiết bị y tế được thực hiện lần đầu tiên tại bệnh Viện Chợ Rẫy giúp xác định kịp thời những vị trí vệ sinh không đạt để đưa khắc phục ngay những thiếu sót trong vệ sinh bệnh viện.

Từ khóa: ATP (Adenosine-Tri-Phosphate) phát quang sinh học; Surface cleanliness; bề mặt môi trường; Hygiene swabbing mẫu môi trường.

ABSTRACT :

Background: The study is aim to evaluate the efectiveness of cleaning process of environmental surfaces, medical equipments for patients at Cho Ray Hospital by ATP quantitative methods of clean measurement HY-LITE 2 machine; throught that recommending directions to improve cleaning process.


Methods: Description, cross-sectional, analysis study conducted in intensive care units. The results are evaluated based on the amount of ATP present in the sample through the intensity of light measured by HY-Lite 2 (showed by relative light units - RLU-Relative light units) or log10 ( RLU). The RLU value is proportional with the amount of ATP, proportional with the micro organisms amount in the sample.

Evaluation criteria: when value measured <= 100 RLU was satisfied and when the value measured: > 100 RLU was not.

Results: The total of 255 samples from in the intensive care units of different Departments was collected: Operating Theaters: (N = 94), Intensive Care Unite (ICU):(N = 51), Neurosurgical ICU (NICU): (N = 48), Heart Surgery ICU: (n = 32), Open Heart Surgery (N = 17); Faculty of Tropical Disease (N = 8); Marrow Transplant Unit (Clinical Hematology) (N = 5). The results showed that the rate of cleaning process that reach the standard in the intensive care units was 82.75%; This rate differs among different departments: General Operating Theaters: 94.7%; Open Heart Surgery: 66.7%; ICU: 97.2%; NICU: 70.8%; Recovery from Heart Surgery: 68.8%; The surface survey result showed that the cleanliness of the surface of the operating tables only reached 88.1%; The surface instruments in the operating room tables are also only 85%. All locations that showed fail in reaching the standard of cleaness was re-cleaned and the measured results after cleaning were satisfactory.

Conclusion: The effectiveness of hospital cleaning is still insufficient and not equal among departments. This is the first time Cho Ray hospital use Hy-lite2 to monitor the compliance process of cleanning environmental surfaces, medical equipments and this method show benefits in providing quick results thus provides immediately on site feed back to improve the effectiveness of cleaning.

Key words: ATP bioluminescence; Surface cleanliness; Surface cleanliness; Hygiene swabbing Hygiene swabbing.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF